1. ชื่อผู้วิจัย : กชรัตน์ จันทร์งาม
ชื่องานวิจัย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมแสงด้วยกระจกเงาระนาบและกระจกโค้งพาราโบลา
สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
วันที่เริ่มรับทุน 3 มิถุนายน 2558 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 11,552.00 บาท
จำนวนเงินที่จ่ายจริง 11,552.00 บาท
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชธานี
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 2. ชื่อผู้วิจัย : กชรัตน์ จันทร์งาม
  ชื่องานวิจัย
  ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของครูสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 22 ธันวาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 5,400.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 5,400.00 บาท
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชธานี

  3. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  “การศึกษานโยบายการพัฒนาเมืองคู่มิตรด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาความร่วมมือด้านการเกษตรแบบมีพันธะสัญญายั่งยืน ระหว่าง จังหวัดอุบลราชธานี และ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว พ.ศ. 2551 – 2552”
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 8 มีนาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 40.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับานุนการวิจัย
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 4. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  สถานการณ์การใช้ดินและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสาน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 25 สิงหาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 19 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 40 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 667,700.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 667,700.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 5. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  Water Poverty and Livelihoods: Si Sa Ket Province Northeastern Thailand
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 5 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 300,000.00 บาท
  แหล่งทุน Stockholm Environment Institute

  6. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยห้วยห้าวสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 230,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  7. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  ประเด็นการวิจัยสังคมวิทยาในลุ่มน้ำโขง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 5 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน สภาวัจัยแห่งชาติ

  8. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  การประมวลองค์ความรูทางสัคมวิทยาในลุ่มน้ำโขง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  9. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  สำรวจเบื้องต้นที่ดินชายแดนอีสาน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 4 มีนาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 4 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 60 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 120,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 120,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 10. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสื่อหมู่บ้านโหนงโอง ต.โนสังข์ กันทรารมย์ ศรึสะเกษ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 26 มกราคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 9 เดือน จำนวนคนทำ 11 คน/คิดเป็นสัดส่วน 5.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 17,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 11. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  Fisheries Impacts of Hydropower Dams on Thai Mekong Tributary Rivers
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กันยายน 2558 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 500,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 500,000.00 บาท
  แหล่งทุน ๊ืMargaret E Cargill. USA
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 12. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 800,000.00 บาท
  แหล่งทุน กรุมชลประทาน

  13. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  Participatory Environmental Impact Assessment (PEIA) at Hua Na Irrigation Project, Si Sa Ket province of the Northeast Region of Thailand
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน Challenge Program on Water and Food

  14. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  Improving Management Policies for Cross-Border Contract Farming between China, Thailand and Laos
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 29 ธันวาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 80 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 3,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 3,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน ADB
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 15. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  บทสังเคราะห์งานการแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 17 มีนาคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 70.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 16. ชื่อผู้วิจัย : กนกวรรณ มะโนรมย์
  ชื่องานวิจัย
  การขยายตัวและการเติบโตของเมืองชายแดนกรณีศึกษาเมืองโขงเจียม จ. อุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  17. ชื่อผู้วิจัย : กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยางสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 18. ชื่อผู้วิจัย : กิติพร โชประการ
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพ มูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 กันยายน 2551 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 12 คน/คิดเป็นสัดส่วน 8.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,774,008.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,774,008.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 19. ชื่อผู้วิจัย : กิติพร โชประการ
  ชื่องานวิจัย
  รายงานวิจัย "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา แก่งสะพือ "
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 261,147.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  20. ชื่อผู้วิจัย : เขมจิรา หนองเป็ด
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพการสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 140,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 140,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 21. ชื่อผู้วิจัย : เขมจิรา หนองเป็ด
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 27 มกราคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 22. ชื่อผู้วิจัย : คำล่า มุสิกา
  ชื่องานวิจัย
  การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 สิงหาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 297,890.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 275,390.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 23. ชื่อผู้วิจัย : คำล่า มุสิกา
  ชื่องานวิจัย
  กระบวนการการบริหารจัดการอย่ามีส่วนร่วมในการบูรณะปฏิสังขรณ์เจ้าพระมหาธาตุของชุมชนบ้านธาตุ และเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินทรชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 22,402.14 บาท
  แหล่งทุน สกว.

  24. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์ที่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 3
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤษภาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 25. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  แนวทางการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตก
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  26. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์ที่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 2,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 2,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 27. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตกตั้งแต่ พ.ศ. 2545 – 2555
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 28. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินการกระจายอำนาจไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มิถุนายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 3 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 469,750.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 140,025.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 29. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยการศึกษาสถานภาพความเชื่อร่วมเรื่องนาคไทยลาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2521-2557
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 80.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 30. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 12 คน/คิดเป็นสัดส่วน 8.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,916,140.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 31. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยกระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 6 ธันวาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 196,400.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 196,400.00 บาท
  แหล่งทุน สวพฐ.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 32. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยการศึกษาสถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย พ.ศ.2530-2557
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 กันยายน 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 40,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 33. ชื่อผู้วิจัย : จักรพันธ์ แสงทอง
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 4 มีนาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน 

  34. ชื่อผู้วิจัย : จักรฤทธิ์ อุทโธ
  ชื่องานวิจัย
  ภัยในสังคมเมืองพระนครศรีอยุธยา
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

  35. ชื่อผู้วิจัย : จักเรศ อิฐรัตน์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจของไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มิถุนายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 3 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 34 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 469,750.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 99,673.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 36. ชื่อผู้วิจัย : จักเรศ อิฐรัตน์
  ชื่องานวิจัย
  การติดตามและประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (สุขแท้ด้วยปัญญา) ปี 2
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 สิงหาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 30 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 500,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน 

  37. ชื่อผู้วิจัย : จักเรศ อิฐรัตน์
  ชื่องานวิจัย
  กระบวนการจัดการความปลอดภัยทางถนนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 6 ธันวาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 40 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 196,400.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 196,400.00 บาท
  แหล่งทุน 

  38. ชื่อผู้วิจัย : จักเรศ อิฐรัตน์
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาศักยภาพเยาวชนและครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเครือข่ายนาโพธิ์บ้านแมดอย่างมีส่วนร่วม
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 สิงหาคม 2613 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 292,900.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  39. ชื่อผู้วิจัย : จันทิมา อังคพณิชกิจ
  ชื่องานวิจัย
  ไวยากรณ์ไทยตามอายุของผู้พูด
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 24 มิถุนายน 2551 ระยะเวลางานวิจัย 36 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 500,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ

 • 40. ชื่อผู้วิจัย : จันทิมา อังคพณิชกิจ
  ชื่องานวิจัย
  การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า พื้นที่นำร่อง จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2551
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 450,000.00 บาท
  แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  41. ชื่อผู้วิจัย : จิราภรณ์ สมิธ
  ชื่องานวิจัย
  การบุกรุกและการเปลี่ยนมือของที่ดินพื้นตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 16 มกราคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 707,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 707,500.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 42. ชื่อผู้วิจัย : จิราภรณ์ สมิธ
  ชื่องานวิจัย
  A Study of the Use of English in an Intercultural Context between Thai Immigration Offices and English-Speaking Visitors at Immigration Offices in Khongchaim and Sirindhorn District, Ubon Ratchathani Province
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 3 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 115,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 115,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 43. ชื่อผู้วิจัย : จิรายุ สินศิริ
  ชื่องานวิจัย
  Using an English Camp to Develop Primary Teachers' Vocabulary Knowledge and Pronunciation Skills
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 4 พฤษภาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 8 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,120,200.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 44. ชื่อผู้วิจัย : จุฬามาศ สุวรรณบูล
  ชื่องานวิจัย
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้ค้าขายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในตลาดจตุจักร
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มิถุนายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน ส่วนตัว

  45. ชื่อผู้วิจัย : ชาญชัย คงเพียรธรรม
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาวิเคราะห์บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาเขมร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของพระราชอาณาจักรกัมพูชา
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 31 ตุลาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 27,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 27,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 46. ชื่อผู้วิจัย : ชาญชัย คงเพียรธรรม
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาวิเคราะห์พืชสำคัญในวัฒนธรรมเขมร
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 5 ตุลาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 35,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 36,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 47. ชื่อผู้วิจัย : ชาญชัย คงเพียรธรรม
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาวิเคราะห์สัญลักษณ์สัตว์ในวัฒนธรรมเขมร: การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 42,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 48. ชื่อผู้วิจัย : เชาวนันท์ ทะนอก
  ชื่องานวิจัย
  กระการวิจัยการจัดการความปลอดภัยทางท้องถนนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 6 ธันวาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 196,400.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 196,400.00 บาท
  แหล่งทุน 

  49. ชื่อผู้วิจัย : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ
  ชื่องานวิจัย
  ประตู 4
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 10 สิงหาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  50. ชื่อผู้วิจัย : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์
  ชื่องานวิจัย
  Using audio scripts to facilitate practicing listening comprehension: Its effectiveness and students’ opinions
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  51. ชื่อผู้วิจัย : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์
  ชื่องานวิจัย
  การเสพย์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงบุญผะเหวด ในจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 3 ตุลาคม 2548 ระยะเวลางานวิจัย 65 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 80 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 254,600.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 254,600.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 52. ชื่อผู้วิจัย : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
  ชื่องานวิจัย
  ประวัติศาสตร์ชาวจีนในจังหวัดอุบลราชธาน๊ (2411-2486)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 4 กุมภาพันธ์ 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 95,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 53. ชื่อผู้วิจัย : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
  ชื่องานวิจัย
  พจนานุกรมจ้วงเหนือ จีน-ไทย-อังกฤษ โครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท กับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชนชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 8 คน/คิดเป็นสัดส่วน 12.50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  54. ชื่อผู้วิจัย : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
  ชื่องานวิจัย
  งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อทราบพฤติกรรมของผู้บริโภคในร้านสะดวกซื้ออิสระและร้านสะดวกซื้อที่มีเฟรนชายน์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  55. ชื่อผู้วิจัย : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
  ชื่องานวิจัย
  กลวิธีการเรียนการเขียนเรียงความภาษาจีนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 18 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 20,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  56. ชื่อผู้วิจัย : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยการศึกษากลวิธีการเรียนการเขียนเรียงความภาษาจีน ของนักศึกษาไทย :กรณีนักศึกษาสาขาเอกภาษาจีน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 2 มีนาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 45,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 21,796.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 57. ชื่อผู้วิจัย : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล
  ชื่องานวิจัย
  ชาวจีนในเมืองอุบลราชธานี 2411-2511
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 10,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  58. ชื่อผู้วิจัย : ดวงดาว พันธ์นิกุล
  ชื่องานวิจัย
  การใช้ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์และการอ่านออกเสียงของครูประถมศึกษา
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 5 ตุลาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,120,200.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง - บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  59. ชื่อผู้วิจัย : ตระการ ถนอมพันธ์
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ด่านชายแดนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเชี่ยน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 60. ชื่อผู้วิจัย : ตระการ ถนอมพันธ์
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ด่านชายแดนช่องอ้านม้า จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพทางวการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเชี่ยน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 61. ชื่อผู้วิจัย : ตระการ ถนอมพันธ์
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ด่านชายแดนช่องอานม้า ด่านช่องสะงำ และด่านช่องจอม เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเชี่ยน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 62. ชื่อผู้วิจัย : ทรงภพ ขุนมธุรส
  ชื่องานวิจัย
  กลวิธีการนำเสนอกับแนวคิดชะลอความชราในนิตยสารคอสเมติก บิวตี้ แอนด์ แอนตี้ เอจจิ้ง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤษภาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  63. ชื่อผู้วิจัย : ทรงภพ ขุนมธุรส
  ชื่องานวิจัย
  การสื่อสารเรื่องโรคมะเร็งในนิตยสารชีวจิต
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กรกฎาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 150,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 150,000.00 บาท
  แหล่งทุน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  64. ชื่อผู้วิจัย : ทรงภพ ขุนมธุรส
  ชื่องานวิจัย
  วิเคราะห์การเขียนบทความในวารสารเมืองโบราณ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  65. ชื่อผู้วิจัย : ทำนอง วงศ์พุทธ
  ชื่องานวิจัย
  ความเชื่อร่วมเรื่องเครื่องรางของขลังในเมืองชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 พฤศจิกายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 60 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 66. ชื่อผู้วิจัย : ธนพรรณ ธานี
  ชื่องานวิจัย
  การวิจัยปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 1 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 10,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,000.00 บาท
  แหล่งทุน ศุนย์คุ้มตรองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

  67. ชื่อผู้วิจัย : ธวัช มณีผ่อง
  ชื่องานวิจัย
  รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain-based Learning ในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1": กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Implementing of Brain-based Learning System in Kindergarten and Primary Schools: North Eastern Region)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 600,000.00 บาท
  แหล่งทุน สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.) สำนักนายกรัฐมนตรี

  68. ชื่อผู้วิจัย : ธวัช มณีผ่อง
  ชื่องานวิจัย
  Brain Based for Universities
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,750,000.00 บาท
  แหล่งทุน สถาบันคลังสมองของชาติ

  69. ชื่อผู้วิจัย : ธวัช มณีผ่อง
  ชื่องานวิจัย
  วิจัยการตีตราและเลือกปฏิบัติในผู้ติดเชือ้เอชไอวีเอดส์ประเทศไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กุมภาพันธ์ 2553 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน UNAIDS

  70. ชื่อผู้วิจัย : ธิราพร ศรีบุญยงค์
  ชื่องานวิจัย
  A Study of the Use of ENglish in an Intercultural Cntext between Thai Immigration officers and ENglish Speakng Vistitors
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 115,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 115,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 71. ชื่อผู้วิจัย : ธีระพล อันมัย
  ชื่องานวิจัย
  การตรวจสอบคุณสมบัติและปัจจัยความพร้อมของชุมชนในการดำเนินการกิจการสถานีวิทยุชุมชนในประเทศไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 4 มีนาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 3,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 3,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน กสทช.
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 72. ชื่อผู้วิจัย : ธีระพล อันมัย
  ชื่องานวิจัย
  สถานภาพและบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย ๑๒ เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ

  73. ชื่อผู้วิจัย : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์
  ชื่องานวิจัย
  ความ้ชื่อร่วมเครื่องรางของขลังในเมืองชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 8 กันยายน 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 30 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 74. ชื่อผู้วิจัย : นพพร ช่วงชิง
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาผลกระทบต่อการเปิดประตูเข้าออกมหาวิทยาลัยประตู4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 2 กันยายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 95,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  75. ชื่อผู้วิจัย : นพพร ช่วงชิง
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาผลกระททบสิ่งแวดล้อมทางสังคม โครงการวิจัยฝายหัวนา อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน 

  76. ชื่อผู้วิจัย : นพพร ช่วงชิง
  ชื่องานวิจัย
  การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกร ในระบบเกษตรพันธะสัญญาในพื้นที่ชายอดนไทย-ลาว
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 3 กันยายน 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 200,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 200,000.00 บาท
  แหล่งทุน 

  77. ชื่อผู้วิจัย : นพพร ช่วงชิง
  ชื่องานวิจัย
  การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกร ในระบบเกษตรพันธะสัญญาในพื้นที่ชายอดนไทย-ลาว
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 19 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 200,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 200,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  78. ชื่อผู้วิจัย : นริศรา แสงเทียน
  ชื่องานวิจัย
  งานวิจัยภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคทนาคมแห่งชาติ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 21 ธันวาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 30 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน กสทช.

  79. ชื่อผู้วิจัย : นริศรา แสงเทียน
  ชื่องานวิจัย
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 30 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  80. ชื่อผู้วิจัย : นวทิวา สีหานาม
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 8 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 198,030.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 81. ชื่อผู้วิจัย : เนตรดาว เถาถวิล
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกรภายใต้การขยายตัวของพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 20 สิงหาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 400,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 350,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 82. ชื่อผู้วิจัย : เนตรดาว เถาถวิล
  ชื่องานวิจัย
  การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจใน สปป.ลาว
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 5 กันยายน 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 40,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 83. ชื่อผู้วิจัย : เนตรดาว เถาถวิล
  ชื่องานวิจัย
  กลยุทธ์การดำรงชีพของแรงงานหญิงจากภาคอีสานที่อพยพกลับคืนสู่ถิ่นฐานภายหลังจากการไปทำงานต่างถิ่น
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 29,700.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 84. ชื่อผู้วิจัย : เนตรดาว เถาถวิล
  ชื่องานวิจัย
  รูปแบบการดำเนินงานกองทุนในชนบทเพื่อแก้ปัญหาความยากจน กรณีศึกษาหมู่บ้านแมด ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 15 กันยายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 4 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 34,000.00 บาท
  แหล่งทุน USAID
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 85. ชื่อผู้วิจัย : เนตรดาว เถาถวิล
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย“การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกรภายใต้การขยายตัวของพืช เศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว”
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มกราคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 400,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 350,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 86. ชื่อผู้วิจัย : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
  ชื่องานวิจัย
  โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 24 มีนาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 9 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 87. ชื่อผู้วิจัย : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
  ชื่องานวิจัย
  การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2553
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 24 มีนาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 9 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 88. ชื่อผู้วิจัย : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
  ชื่องานวิจัย
  พลวัตประเพณีบุญกำฟ้าของกลุ่มชาติพันธุ์พวนในบริบทการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 15 พฤษภาคม 2550 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 60.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 140,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 140,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 89. ชื่อผู้วิจัย : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย: กรณ๊ศึกษาชาวไทอาหมในรัฐอัสสสัม
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 25 มีนาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (ICSSR)
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 90. ชื่อผู้วิจัย : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดอุบลราชํานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 15 กันยายน 2551 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 12 คน/คิดเป็นสัดส่วน 12 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,774,008.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,774,008.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 91. ชื่อผู้วิจัย : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
  ชื่องานวิจัย
  การประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 16 พฤศจิกายน 2549 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 60.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 15,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 92. ชื่อผู้วิจัย : ประจัน มณีนิล
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 26 ธันวาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 750,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

  93. ชื่อผู้วิจัย : ประจัน มณีนิล
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาผลกระทบการเปิดประตูเข้า-ออก ประตู 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 2 กันยายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 95.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 94. ชื่อผู้วิจัย : ประจัน มณีนิล
  ชื่องานวิจัย
  สิทธิของประชาชนกับการออกเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 19 มกราคม 2546 ระยะเวลางานวิจัย 96 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 223,140.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 223,140.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 95. ชื่อผู้วิจัย : ประจัน มณีนิล
  ชื่องานวิจัย
  การประเมินผลความพึงพอใจเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 7 มิถุนายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

  96. ชื่อผู้วิจัย : ประภาพร ศศิประภา
  ชื่องานวิจัย
  กลวิธีการเรียนการเขียนเรียงความภาษาจีนของนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 18 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 20,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  97. ชื่อผู้วิจัย : ประภาพร ศศิประภา
  ชื่องานวิจัย
  ชาวจีนในอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2555
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 95,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 98. ชื่อผู้วิจัย : ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล
  ชื่องานวิจัย
  การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร วิชากิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 11,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  99. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด่านชายแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 100. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  Institutional Arrangements for Domestic Water Governance from Mekong Mainstream: A Case Study at Baan Dongna, Namtaeng Subdistrict, Srimuengmai District, Ubon Ratchathani, THAILAND
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ธันวาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 300,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 160,000.00 บาท
  แหล่งทุน M-Power Organization
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 101. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  โครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2553-2556) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 22 มีนาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 6 คน/คิดเป็นสัดส่วน 16.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 102. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ด่านชายแดนช่องอานม้า ด่านช่องสะงำ และด่านช่องจอม เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 300,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 300,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 103. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาและยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความเป็นวิชาการ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กันยายน 2552 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 13 คน/คิดเป็นสัดส่วน 7.69 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 919,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 919,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 104. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 22 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 25,398.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 105. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  แนวทางการพัฒนาหลักสุตรบัณฑิตทางการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 25,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,660.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 106. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 107. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 กันยายน 2551 ระยะเวลางานวิจัย 20 เดือน จำนวนคนทำ 12 คน/คิดเป็นสัดส่วน 8.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,774,008.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,774,008.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ

 • 108. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  การติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 2553
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤศจิกายน 2553 ระยะเวลางานวิจัย 3 เดือน จำนวนคนทำ 6 คน/คิดเป็นสัดส่วน 16.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 109. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แก่งจุการ ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 27,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 27,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 110. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  รูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะภูกระแต
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 9 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 250,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  111. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาศักยภาพอีสานใต้เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเสรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาอำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 6 คน/คิดเป็นสัดส่วน 16.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 112. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในเส้นทางการท่องเที่ยวตามริมน้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 16 มีนาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 6 คน/คิดเป็นสัดส่วน 16.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 250,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 250,000.00 บาท
  แหล่งทุน รายได้ มอบ. ร่วมกับ สกว. ร้อยละ 50:50
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 113. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว” ในรายวิชาการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ของนักศึกษาวิชาเอกการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 20,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 114. ชื่อผู้วิจัย : ปริวรรต สมนึก
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในพื้นที่อีสานใต้ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 180,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 180,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 115. ชื่อผู้วิจัย : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
  ชื่องานวิจัย
  รูปแบบวรรณกรรมและศิลปะ ที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านจิตใจเพื่อให้เยาวชนตระหนักคุณค่าในตนเอง กรณีศึกษา บ้านวังทอง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 เมษายน 2554 ระยะเวลางานวิจัย 16 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 179,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 179,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  116. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  Flood Disaster Prepardness Indices: FDPI
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ธันวาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 4 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 20,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 117. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อสถานะความเป้นพลเมืองของคนลาวอพยพในประเทศไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 20 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 40 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 110,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 84,291.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 118. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ: กรณีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 23,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  119. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  โครงการประสานงานชุดโครงการสถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน (ระยะที่ 1)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 16 มีนาคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 30.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 120. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  โครงการสำรวจเบื้องต้นเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กุมภาพันธ์ 2556 ระยะเวลางานวิจัย 4 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 30.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 114,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 106,562.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 121. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  สถานการณ์การใช้ที่ดินและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสาน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 สิงหาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 19 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 30 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 667,700.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 667,700.00 บาท
  แหล่งทุน สกว
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 122. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  การประเมินผลการจัดทำโครงการ “บอกกล่าวเล่าต่อ” ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมร่วมสมัย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 15,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  123. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย สังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษาการพนันในพื้นที่จังหวัดชายแดนอีสานใต้ (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ยโสธร-มุกดาหาร สุรินทร์-ศรีสะเกษ) และแหล่งพนันในเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 2 มกราคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,426,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 205,918.50 บาท
  แหล่งทุน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 124. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  The Japanese Donor in Frontiers of Thailand in the Context of Mekong Connectivity
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 11 เมษายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 210,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 210,000.00 บาท
  แหล่งทุน Sumitomo Foundation
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 125. ชื่อผู้วิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาผลกระทบต่อการเปิดประตูเข้าออกมหาวิทยาลัย ประตู 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 2 กันยายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 92,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  126. ชื่อผู้วิจัย : พจน์ ไชยเสนา
  ชื่องานวิจัย
  การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยว ของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 14-07-2559 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 310,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 310,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 127. ชื่อผู้วิจัย : พฤกษ์ เถาถวิล
  ชื่องานวิจัย
  วิถีการค้าชายแดน : โลกาภิวัตน์ การควบคุม และการต่อรอง กรณีศึกษาการค้าของผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่พรมแดนไทย-ลาวจ.อุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 30 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 102,080.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  128. ชื่อผู้วิจัย : พฤกษ์ เถาถวิล
  ชื่องานวิจัย
  การวิจัยโครงสร้างอำนาจที่ไม่เท่าเทียม
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤศจิกายน 2554 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 90,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 90,000.00 บาท
  แหล่งทุน คณะอนุกรรมการอิสระค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 129. ชื่อผู้วิจัย : พฤกษ์ เถาถวิล
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจไทย-ลาวว่าด้วยการจ้างแรงงานในการจ้างแรงงานชาวลาวจากแขวงสาละวันสู่ประเทศไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 15 กุมภาพันธ์ 2554 ระยะเวลางานวิจัย 16 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 654,400.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 500,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 130. ชื่อผู้วิจัย : พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสิรินธรและอำเภอโขงเจียม
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 25 ธันวาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 115,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 115,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 131. ชื่อผู้วิจัย : พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาปัญหาในการทำวิจัยในรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ธันวาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 21 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 20,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  132. ชื่อผู้วิจัย : พลวิเชียร ภูกองไชย
  ชื่องานวิจัย
  คนจีนกับการเมืองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ.2511-2537
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 15 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 133. ชื่อผู้วิจัย : พลวิเชียร ภูกองไชย
  ชื่องานวิจัย
  โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ 1
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ธันวาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 8,138,200.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 7,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 134. ชื่อผู้วิจัย : พัชรี ธานี
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ กุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 31 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 135. ชื่อผู้วิจัย : พัชรี ธานี
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ กุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 27 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 273,900.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 265,711.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 136. ชื่อผู้วิจัย : พัชรี ธานี
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 กันยายน 2552 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 12 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,774,008.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,774,008.00 บาท
  แหล่งทุน สนง กองสนับสนุนการวิจัย
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 137. ชื่อผู้วิจัย : พัชรี ธานี
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 26 มกราคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 6 คน/คิดเป็นสัดส่วน 16.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 138. ชื่อผู้วิจัย : พัชรี ธานี
  ชื่องานวิจัย
  การประเมินและติดตามผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับปรับปรุง 2544
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 16 มีนาคม 2549 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 40 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 15,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 139. ชื่อผู้วิจัย : พัชรี ธานี
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจไมซ์ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน วช
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 140. ชื่อผู้วิจัย : พิสิทธิ์ กอบบุญ
  ชื่องานวิจัย
  วรรณกรรมไทยพุทธศาสนา: ลักษณะสำคัญและพันธกิจต่อสังคม
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 200,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  141. ชื่อผู้วิจัย : พิสิทธิ์ กอบบุญ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพความรู้งานวิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านภาษาและวรรณกรรมหลังปี 2540
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  142. ชื่อผู้วิจัย : พิสิทธิ์ กอบบุญ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาสถานภาพความรู้ความเชื่อร่วมเรื่องนาคไทย-ลาว ตั้งแต่ พ.ศ. 2521-2557
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 143. ชื่อผู้วิจัย : พิสิทธิ์ กอบบุญ
  ชื่องานวิจัย
  พระราชปุจฉา: พัฒนาการและคุณค่าทางวรรณคดี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ธันวาคม 2549 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 385,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 385,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.

  144. ชื่อผู้วิจัย : พิสิทธิ์ กอบบุญ
  ชื่องานวิจัย
  พระราชปุจฉา: พัฒนาการและคุณค่าทางวรรณคดี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 328,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.

  145. ชื่อผู้วิจัย : พิสิทธิ์ กอบบุญ
  ชื่องานวิจัย
  สถานภาพงานวิจัยลุ่มน้ำโขงด้านภาษาและวรรณกรรม
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 11,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  146. ชื่อผู้วิจัย : พิสิทธิ์ กอบบุญ
  ชื่องานวิจัย
  แนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมไทยพระพุทธศาสนาในสังคมไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 13 มิถุนายน 2554 ระยะเวลางานวิจัย 36 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 362,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 362,500.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  147. ชื่อผู้วิจัย : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำกับกันเองในส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 14 สิงหาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 3 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 700,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 700,000.00 บาท
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ

 • 148. ชื่อผู้วิจัย : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง
  ชื่องานวิจัย
  การรู้เท่าทันสื่อ : ประโยชน์และการนำไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 สิงหาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 7 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  149. ชื่อผู้วิจัย : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง
  ชื่องานวิจัย
  ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 21 ธันวาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

  150. ชื่อผู้วิจัย : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง
  ชื่องานวิจัย
  บทบาทของสื่อวิทยุและโทรทัศน์และการกำกับดูแลการใช้สื่อในช่วงเลือกตั้ง พ.ศ.2554
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กรกฎาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 3 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 200,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 200,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ

 • 151. ชื่อผู้วิจัย : ภัทรียา วิสัยจร
  ชื่องานวิจัย
  A study of Extensive Reading (ER) with EFL Thai students at Ubon Rajathanee University
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 16 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 40,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  152. ชื่อผู้วิจัย : ภัทรียา วิสัยจร
  ชื่องานวิจัย
  The Study of Extensive Reading Program at Ubon Rajathanee University
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 16 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 40,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  153. ชื่อผู้วิจัย : ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาความเพียงความเพียงพอของข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากประมวลการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 26 พฤศจิกายน 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 25,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 25,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 154. ชื่อผู้วิจัย : เมชฌ สอดส่องกฤษ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาภาษาศาสตร์แขนงจ้วง-ไต
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 23 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 45,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 45,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 155. ชื่อผู้วิจัย : เมชฌ สอดส่องกฤษ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 เมษายน 2554 ระยะเวลางานวิจัย 22 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 45,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 45,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 156. ชื่อผู้วิจัย : เมชฌ สอดส่องกฤษ
  ชื่องานวิจัย
  การทดลองใช้คำศัพท์พ้องเสียงภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีนสอนภาษาให้ผู้เรียนที่พูดภาษาไทยถิ่นอีสานเป็นภาาแม่
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 5 มิถุนายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 157. ชื่อผู้วิจัย : เมชฌ สอดส่องกฤษ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาภาษาศาสตร์ตระกูลมอญ-เขมรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 22 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 35,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 35,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 158. ชื่อผู้วิจัย : เมธี แก่นสาร์
  ชื่องานวิจัย
  สร้างเด็กสานฝันร่วมกันทั้งครูและผู้ปกครอง กรณ๊ศึกษาที่บ้านเหล่าเสือโก้ก
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 23 มิถุนายน 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 20,000.00 บาท
  แหล่งทุน 

  159. ชื่อผู้วิจัย : เมธี แก่นสาร์
  ชื่องานวิจัย
  การเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้:กรณีศึกษารายวิชา1421330ภาคฤดูร้อน2557คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลฯชุมชนบ้านเหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 19 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 80 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,000.00 บาท
  แหล่งทุน ทุนส่วนตัว

  160. ชื่อผู้วิจัย : เมธี แก่นสาร์
  ชื่องานวิจัย
  การใช้เกมควบอักษร ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 14,899.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  161. ชื่อผู้วิจัย : เมธี แก่นสาร์
  ชื่องานวิจัย
  การเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ฯ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 19 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 80.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 25,000.00 บาท
  แหล่งทุน และทุนส่วนตัว
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 162. ชื่อผู้วิจัย : เมธี แก่นสาร์
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาการใช้หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการสอนภาษาและชุมชนกรณีศึกษาบ้านเหล่าเสือโก้ก
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 13 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 22 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน ึ70% %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 33,800.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 163. ชื่อผู้วิจัย : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
  ชื่องานวิจัย
  การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ด้านโบราณคดีในเขตลุ่มแม่้น้ำมูล
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 22 ตุลาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 164. ชื่อผู้วิจัย : ยุวดี จิตต์โกศล
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 6 มีนาคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 8 คน/คิดเป็นสัดส่วน 12.50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  165. ชื่อผู้วิจัย : ยุวดี จิตต์โกศล
  ชื่องานวิจัย
  การวิจัยเพื่อประเมินศักยภาพแหล่งน้ำร้อนธรรมชาติของตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ในการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มิถุนายน 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 300,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 300,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

  166. ชื่อผู้วิจัย : ราม ประสานศักดิ์
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและชาวต่างชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 115,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 115,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 167. ชื่อผู้วิจัย : ราม ประสานศักดิ์
  ชื่องานวิจัย
  สัมพันธบท ระหว่่างงานวรรณกรรมหลังอาณานิคมและวรรณกรรมคลาสสิกของตะวันตก
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  168. ชื่อผู้วิจัย : ราม ประสานศักดิ์
  ชื่องานวิจัย
  ไพร่ฟ้าอาณานิคม: เปิดโปงสภาวะ “กึ่งเมืองขึ้น” ของสยามในเรื่องสั้น “ไพร่ฟ้า” ของลาว คำหอม
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤษภาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน ทุนส่วนตัว

  169. ชื่อผู้วิจัย : ราม ประสานศักดิ์
  ชื่องานวิจัย
  แผนงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาอำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 335,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 335,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัย ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 170. ชื่อผู้วิจัย : รุ่งทิพย์ อันมัย
  ชื่องานวิจัย
  A Syntax-Based Approach to Teaching Reading
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 25,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  171. ชื่อผู้วิจัย : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ
  ชื่องานวิจัย
  Is left or right better
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 4 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 17,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 172. ชื่อผู้วิจัย : วกุล นิมิตโสภณ
  ชื่องานวิจัย
  A Comparative Study of Chinese Adverbs for the Use of Thai Translation
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 28 มีนาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 27,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 27,000.00 บาท
  แหล่งทุน ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT-CASS)

  173. ชื่อผู้วิจัย : วกุล นิมิตโสภณ
  ชื่องานวิจัย
  Pedagogical Grammar of "zhe" in Mandarin Chinese for Thai University Students
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  174. ชื่อผู้วิจัย : วนัสนันทน์ สุกทน
  ชื่องานวิจัย
  The Japanese Donor in Frontiers of Thailand in the Context of Mekong Connectivity
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 เมษายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 300,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 300,000.00 บาท
  แหล่งทุน The Sumitomo Foundation
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 175. ชื่อผู้วิจัย : วรธนิก โพธิจักร
  ชื่องานวิจัย
  Improving Management Policies for Cross-Border Contract Farming between China, Thailand and Laos
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 ธันวาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน ADB
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 176. ชื่อผู้วิจัย : วรธนิก โพธิจักร
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษานโยบายการพัฒนาเมืงอคู่มิตรด้านเศรษฐกิจ: การณีศึกษาควรามร่วมมือด้านการเกษตรแบบมีพันธะสัญญายั่งยืนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงจำปาสัก ประเทศลาว
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 14 สิงหาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 177. ชื่อผู้วิจัย : วรธนิก โพธิจักร
  ชื่องานวิจัย
  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน : การศึกษาผลการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์และมีความหมายต่อการดำเนินชีวิต กรณีศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 20 ธันวาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 84,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 84,000.00 บาท
  แหล่งทุน Ford Foundation (IFP Program)

  178. ชื่อผู้วิจัย : วรรณภา ชำนาญกิจ
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณ๊ศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 273,900.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 265,711.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 179. ชื่อผู้วิจัย : วศิน โกมุท
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย "การพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี"
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 สิงหาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 292,950.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 270,450.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 180. ชื่อผู้วิจัย : วศิน โกมุท
  ชื่องานวิจัย
  : โครงการกระบวนการการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการบูรณปฏิสังขรณ์เจ้าพระมหาธาตุของชุมชนบ้านธาตุ และเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 22,402.14 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

  181. ชื่อผู้วิจัย : วศิน โกมุท
  ชื่องานวิจัย
  โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กันยายน 2552 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,332,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 564,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 182. ชื่อผู้วิจัย : วศิน โกมุท
  ชื่องานวิจัย
  โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อรับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 4 เดือน จำนวนคนทำ 7 คน/คิดเป็นสัดส่วน 14.29 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 4,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 4,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  183. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กุมภาพันธ์ 2552 ระยะเวลางานวิจัย 8 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,200,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,200,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 184. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือของหมู่บ้านหนองโฮง ต. โนนสัง อ. กัณฑรารมย์ จ. ศรีสะเกษ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 26 กันยายน 2559 ระยะเวลางานวิจัย 8 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 185. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูนและแม่น้ำสาขา ในจังหวัดอุบลราชธานี: กรณีศึกษาหาดคูเดื่อ ต. แจระแม อ. เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2550 ระยะเวลางานวิจัย 30 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 186. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างอีสานใต้กับลาวใต้
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว

  187. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  เสริมสมรรถนะสังคมไทยเพื่อการพัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำโขง) : ศึกษากระบวนการทางนโยบายจากระดับชาติสู่ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย ๅ/ เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  188. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  นโยบายการพัฒนาคุณภาพประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยของรัฐบาลเวียดนาม
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มิถุนายน 2550 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 327,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 327,500.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 189. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  โครงการสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 2 มกราคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,426,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 800,000.00 บาท
  แหล่งทุน ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน จุฬาฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 190. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  การบุกรุกและเปลี่ยนมือของที่ดินพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 2 ธันวาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 707,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 707,500.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 191. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  1. Potentiality of Community Based Tourism in the Northern Economic Corridor of the Greater Mekong Sub-region: A Case of Chiang Khong District in Thailand- Luang Namtha District in Laos PDR
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 120,000.00 บาท
  แหล่งทุน Mekong Institute

  192. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  การบุกรุกและเปลี่ยนมือของที่ดินพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 2 ธันวาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 14 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 707,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 702,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 193. ชื่อผู้วิจัย : วัชรี ศรีคำ
  ชื่องานวิจัย
  The Study of Fish Trade from Fish Cage culture in the Mun River: Supply Chain, Risks and Stakeholder Participation on Water Resources Management
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 4 กันยายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 300,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 300,000.00 บาท
  แหล่งทุน M Power
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 194. ชื่อผู้วิจัย : วิชุลดา พิไลพันธ์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจของไทย (อ้างอิงหลักฐานจาก อ.จักเรศ อิฐรัตน์/อ.จักรพันธ์ แสงทอง)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มิถุนายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 2 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 469,750.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 99,673.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 195. ชื่อผู้วิจัย : วิชุลดา พิไลพันธ์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการ ๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มกราคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 42 เดือน จำนวนคนทำ 15 คน/คิดเป็นสัดส่วน 6.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 3,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 3,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 196. ชื่อผู้วิจัย : วิชุลดา พิไลพันธ์
  ชื่องานวิจัย
  สถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2550 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 24,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 24,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 197. ชื่อผู้วิจัย : วิชุลดา พิไลพันธ์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตรวจสอบข้อมูลประเมินรอบ 1/2556 ประกอบ)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 16 กันยายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 14 คน/คิดเป็นสัดส่วน 7.14 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 4,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 4,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 198. ชื่อผู้วิจัย : ศุภมน อาภานันท์
  ชื่องานวิจัย
  การวิเคราะห์ภาษาในภาพการ์ตูนของ Jaytherabbit
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤศจิกายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 23,773.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  199. ชื่อผู้วิจัย : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น: กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 1-4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ธันวาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 4 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน วิจัยโดยงบประมาณส่วนตัว
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 200. ชื่อผู้วิจัย : สมศรี ชัยวณิชยา
  ชื่องานวิจัย
  สถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2550 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 24,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 24,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 201. ชื่อผู้วิจัย : สมศรี ชัยวณิชยา
  ชื่องานวิจัย
  พัฒนาการระบบคณะรัฐมนตรีไทย หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475-6ตุลาคม พ.ศ.2519
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย  เดือน จำนวนคนทำ 12 คน/คิดเป็นสัดส่วน 8 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง - บาท
  แหล่งทุน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2549

  202. ชื่อผู้วิจัย : สมศรี ชัยวณิชยา
  ชื่องานวิจัย
  ความเชื่อร่วมเรื่องเครื่องรางของขลังในเมืองชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 40,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 203. ชื่อผู้วิจัย : สมศรี ชัยวณิชยา
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 40.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 273,900.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 265,711.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 204. ชื่อผู้วิจัย : สมศรี ชัยวณิชยา
  ชื่องานวิจัย
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองอุบลราชธานีระหว่าง พ.ศ.2435-2520
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2550 ระยะเวลางานวิจัย 48 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 70.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 454,600.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 307,980.85 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 205. ชื่อผู้วิจัย : สมศรี ชัยวณิชยา
  ชื่องานวิจัย
  การยกระดับศักยภาพมูลค่าและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอีสานใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 29 มิถุนายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 30 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 578,001.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 578,001.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 206. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  “การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเขตลาวใต้เพื่อการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ในเขตอีสานใต้” The Study of Tourist Destinations in Southern Laos in Order to Link with the Lower Northern Part of Thailand’s Tourist Destinations
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 200,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว

  207. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กรกฎาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 8 เดือน จำนวนคนทำ 6 คน/คิดเป็นสัดส่วน 16.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 600,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 600,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกอ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 208. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในกลุ่ม CLMV: ข้อเสนอสำหรับอุดมศึกษาไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 สิงหาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 11 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 2,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกอ.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 209. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  เขมรมองไทย: การค้นหาวาทกรรมและอุดมการณ์ที่มีต่อไทยโดยมองปฏิบัติการเชิงสังคมวัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของคนเขมร
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 14 สิงหาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 8 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 540,400.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 540,400.00 บาท
  แหล่งทุน สกว
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 210. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านความทรงจำร่วมของชุมชนบ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มกราคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 15,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 211. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  วิถีชีวิต การปรับตัว เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามชาติและบทบาทในฐานะทูตทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพระชาวกัมพูชาในประเทศไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 24 มีนาคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 280,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 280,000.00 บาท
  แหล่งทุน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 212. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 444,800.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  213. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  เสริมสมรรถนะสังคมไทยเพื่อการพัฒนาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำโขง) : ศึกษากระบวนการทางนโยบายจากระดับชาติสู่ชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง Social Capacity Building under the Concept of Self- Sufficiency Economy : The Case Study of the Mekong River Basin Community (in the theme of studying policy process from national level to Mekong River Basin Community)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน วช

  214. ชื่อผู้วิจัย : สมหมาย ชินนาค
  ชื่องานวิจัย
  โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และรูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 15 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 444,800.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  215. ชื่อผู้วิจัย : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ
  ชื่องานวิจัย
  การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤษภาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว. ส่วนท้องถิ่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 216. ชื่อผู้วิจัย : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 เมษายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 273,900.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 265,711.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 217. ชื่อผู้วิจัย : สายสุนี ชัยมงคล
  ชื่องานวิจัย
  การใช้ค่ายเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์และการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของครูประถมศึกษา
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 15 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 40 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,100,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ

 • 218. ชื่อผู้วิจัย : สารภี ขาวดี
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรม"โจลมะม็วด" : กรณีศึกษาจากชุมชนเขมร หมู่บ้านปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2547 ระยะเวลางานวิจัย 60 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.

  219. ชื่อผู้วิจัย : สารภี ขาวดี
  ชื่องานวิจัย
  วิเคราะห์สารคดีสำหรับเยาวชนเรื่อง พวกเราแปลงร่างได้
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณส่วนตัว
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 220. ชื่อผู้วิจัย : สิทธิชัย เทพสุระ
  ชื่องานวิจัย
  a comparative study of lexical semantic theories
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 4 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน 

  221. ชื่อผู้วิจัย : สิทธิชัย เทพสุระ
  ชื่องานวิจัย
  พัฒนาการในการเรียนรู้กลุ่มคำกริยาที่ท้าทาย (คำกริยา uaccusative)ของนักศึกษาในโปรแกรมภาษาอังกฤษและการสื่อสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 12,500.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 12,500.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  222. ชื่อผู้วิจัย : สุชินต์ ดรุณพันธ์
  ชื่องานวิจัย
  การตั้งนิติบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อดำเนินกิจการพาณิชย์ กรณีศึกษาการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 29,112.50 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  223. ชื่อผู้วิจัย : สุธิดา ตันเลิศ
  ชื่องานวิจัย
  ลาวกับสหรัฐอเมริกากลังสงครามเย็น
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 27,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 224. ชื่อผู้วิจัย : สุธิดา ตันเลิศ
  ชื่องานวิจัย
  ทาสในลาวตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างค.ศ. 1779-1904
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 3 ตุลาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 225. ชื่อผู้วิจัย : สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล
  ชื่องานวิจัย
  Grammaticalization in Thai and Chinese with Reference to English Syntax
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 12 พฤศจิกายน 2551 ระยะเวลางานวิจัย 60 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 140,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  226. ชื่อผู้วิจัย : สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล
  ชื่องานวิจัย
  A Syntax-Based Approach to Teaching Reading
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 25,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  227. ชื่อผู้วิจัย : สุรศักดิ์ วิฑูรย์
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ กรณีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Problems in English Language Instruction: A Case Study of Social Development Students, Ubon Ratchathani University)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 20 กันยายน 2559 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  228. ชื่อผู้วิจัย : สุรศักดิ์ วิฑูรย์
  ชื่องานวิจัย
  Institutional Arrangement for Water Governance: A Case Study in Ban Dongna, Srimuengmai, Ubon Ratchathani, THAILAND
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 9 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 300,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 300,000.00 บาท
  แหล่งทุน M-POWER
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 229. ชื่อผู้วิจัย : สุรศักดิ์ บุญอาจ
  ชื่องานวิจัย
  กระบวนการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาลาวและกัมพูชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 เมษายน 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 45,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 45,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้ ม.อบ.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 230. ชื่อผู้วิจัย : สุรศักดิ์ วิฑูรย์
  ชื่องานวิจัย
  Community-Based Learning: An Option for Modern Teaching (A Case Study of A Sociolinguistics Course of Ubon Ratchathani at Ban Lao Suekok, Ubon Ratchathani, THAILAND
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 19 มีนาคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณส่วนตัว

  231. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  Fisheries Impacts of Hydropower Dams on Thai Mekong Tributary
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กันยายน 2558 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 5,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 5,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน Margaret E Cargill USA
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 232. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัยกุลาต่องสู่ตำนานพื้นถิ่นอีสาน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 24 ธันวาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 233. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาผลกระทบต่อการเปิดประตูเข้าออกมหาวิทยาลัย ประตู4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 2 ธันวาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 92,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน

  234. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาผลกระทบของประชาคมอเาเซียนต่อสถานะความเป็นพลเมืองของคนลาวในประเทศไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 235. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ หมู่บ้านหนองโอง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวักศรีสะเกษ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 26 กันยายน 2559 ระยะเวลางานวิจัย 8 เดือน จำนวนคนทำ 11 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 17,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 236. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  โครงการสังคมวิทยาการพนันและนัยเชิงนโยบาย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 2 มกราคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 14,265,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน ศูนย์วิจัยการพนัน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 237. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  การติดตามประเมินผลโครงการเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 8 มีนาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 170,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 170,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 238. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  หลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 สิงหาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 8 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน ศูนย์ประสานงานสื่อส้รางสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 239. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  การประเมินผลเพื่อเสริมพลังสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนอีสาน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 2 พฤษภาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 10 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 450,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 450,000.00 บาท
  แหล่งทุน แผนงานสิ่สร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

  240. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  Gender Justice, Water and Landscape Governance: The Case Study of Hua Na Dam Affected Village
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 6 กรกฎาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 450,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน  WLE
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 241. ชื่อผู้วิจัย : สุรสม กฤษณะจูฑะ
  ชื่องานวิจัย
  การยื้อแย่งที่ดินชายแดนศรีสะเกษ
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 22 มีนาคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 242. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 16 สิงหาคม 2558 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 280,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 280,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 243. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 244. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพการสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 140,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 140,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 245. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในพื้นที่อีสานใต้ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 15 มิถุนายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 26 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 70 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 550,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 550,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 246. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการโลจีสติกส์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ด่านชายแดนช่องสะงำ จังหวัดศระสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 51.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 247. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาการสื่อความหมายของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 27,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 27,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 248. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  ศักยภาพ มูลค่าและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 กันยายน 2551 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 12 คน/คิดเป็นสัดส่วน 8.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 1,774,008.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 1,478,340.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 249. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 27 มกราคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 250. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (WIL)
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 เมษายน 2551 ระยะเวลางานวิจัย 3 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 251. ชื่อผู้วิจัย : สุวภัทร ศรีจองแสง
  ชื่องานวิจัย
  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการท่องเที่ยว มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 25,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,660.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 252. ชื่อผู้วิจัย : เสนาะ เจริญพร
  ชื่องานวิจัย
  วาทกรรมว่าด้วยความเป็นพ่อในสังคมไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ธันวาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 50,000.00 บาท
  แหล่งทุน heinrich boll foundation
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 253. ชื่อผู้วิจัย : เสาวดี กงเพชร
  ชื่องานวิจัย
  Using Narrow Reading to Improve Students' Reading Comprehension: A Case Study of English for Humanities and Social Sciences Students
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 10,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  254. ชื่อผู้วิจัย : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์
  ชื่องานวิจัย
  ปัญหาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.พิบูลมังสาหารและอ.โขงเจียม จ. อุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 7 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 255. ชื่อผู้วิจัย : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว
  ชื่องานวิจัย
  The Japanese Donor in Frontiers of Thailand in the Context of Mekong Connectivity
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 เมษายน 2556 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 300,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 300,000.00 บาท
  แหล่งทุน SUMITOMO
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 256. ชื่อผู้วิจัย : หทัยรัตน์ มั่นอาจ
  ชื่องานวิจัย
  การวิจัยเพื่อสำรวจสถานะความรู้เกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 100,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  257. ชื่อผู้วิจัย : เหมวรรณ เหมะนัค
  ชื่องานวิจัย
  รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านโนนเค็ง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มกราคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 16 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 170,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 170,000.00 บาท
  แหล่งทุน  สกว.
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 258. ชื่อผู้วิจัย : เหมวรรณ เหมะนัค
  ชื่องานวิจัย
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง พ.ศ. 2435 - 2520
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 5 มกราคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 48 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 259. ชื่อผู้วิจัย : เหมวรรณ เหมะนัค
  ชื่องานวิจัย
  การมีส่วร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:กรณีศึกษาอ่างเก็บนำห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 2 มิถุนายน 2551 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 60 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 236,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 236,000.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 260. ชื่อผู้วิจัย : เหมวรรณ เหมะนัค
  ชื่องานวิจัย
  แผนการตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านการเกษตรของตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2556 ระยะเวลางานวิจัย 30 เดือน จำนวนคนทำ 4 คน/คิดเป็นสัดส่วน 15.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 170,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 170,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.ท้องถิ่น
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 261. ชื่อผู้วิจัย : เหมวรรณ เหมะนัค
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 สิงหาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 292,950.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 292,950.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.ท้องถิ่น
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 262. ชื่อผู้วิจัย : เหมวรรณ เหมะนัค
  ชื่องานวิจัย
  แนวทางการพึ่งตนเองเพื่อการดำรงชีพของชุมชนบ้านนาห้วยแคน อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กรกฎาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 3 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 75 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 40,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 40,000.00 บาท
  แหล่งทุน USAID
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 263. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 16 กันยายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 14 คน/คิดเป็นสัดส่วน 7.14 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 4,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 4,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 264. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย "๑๐๐ เอกสารสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย" ในความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เรื่อง “จารึกพระเจ้ามเหนทรวรมัน: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อีสานใต้สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๗ (มรดกความทรงจำจังหวัดอุบลราชธานี),“จารึกเนินสระบัว: มรดกความทรงจำเมือง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 มกราคม 2552 ระยะเวลางานวิจัย 42 เดือน จำนวนคนทำ 15 คน/คิดเป็นสัดส่วน 6.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 3,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 3,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 265. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เรื่อง กัมพูชากับปฏิกิริยาต่อต้านชาวฝรั่งเศส ค.ศ.1885-1954
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กันยายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 4,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 4,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 266. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  สถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2550 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 33.33 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 24,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 24,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 267. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  จารึกเนินสระบัว : มรดกความทรงจำจังหวัดปราจีนบุรี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 พฤศจิกายน 2554 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 6 คน/คิดเป็นสัดส่วน 16.67 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.

  268. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตั้งแต่ทศวรรษ 2540s
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 2 เมษายน 2550 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 5 คน/คิดเป็นสัดส่วน 20.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 100,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 269. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการ วิจัย "ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เรื่อง จารึกปราสาทเขาพระวิหารกับความรุ่งเรืองของเขมรสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กันยายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 4,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 4,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 270. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  จารึกพระเจ้ามเหนทรวรมัน : ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์อีสานใต้ในสมัยคริสต์ศควรรษที่ 7 (มรดกความทรงจำแห่งจังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2553 ระยะเวลางานวิจัย 6 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 271. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เรื่อง มิติภูมิศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กันยายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 4,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 4,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 272. ชื่อผู้วิจัย : อภินันท์ สงเคราะห์
  ชื่องานวิจัย
  โครงการวิจัย “ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เรื่อง ภารตวัตน์: การรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 1 กันยายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 10 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 4,000,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 4,000,000.00 บาท
  แหล่งทุน สกว.
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ในปีงบประมาณ โดยทำวิจัยในปีงบประมาณอื่น

 • 273. ชื่อผู้วิจัย : อรัญญา บุทธิจักร์
  ชื่องานวิจัย
  ผลของโปรแกรมการฝึกโยคะที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัว การทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของสตรีช่วงเตรียมวัยทอง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 สิงหาคม 2554 ระยะเวลางานวิจัย 12 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 27,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 27,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  274. ชื่อผู้วิจัย : อรัญญา บุทธิจักร์
  ชื่องานวิจัย
  ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยฟิตบอลที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวและ ความอ่อนตัวของสตรีวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 1 ตุลาคม 2555 ระยะเวลางานวิจัย 16 เดือน จำนวนคนทำ 1 คน/คิดเป็นสัดส่วน 100 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ

  275. ชื่อผู้วิจัย : อัจฉรา สิมลี
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 13 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 24 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 25 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 30,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 23,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 276. ชื่อผู้วิจัย : อัจฉรา สิมลี
  ชื่องานวิจัย
  การศึกษาการใช้หลักการมีส่วนร่วมการสอนภาษาและชุมชนกรณีศึกษาบ้านเหล่าเสือโก้ก
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 13 ตุลาคม 2557 ระยะเวลางานวิจัย 22 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 15 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 33,800.00 บาท
  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 277. ชื่อผู้วิจัย : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่สวนพฤษศาสตร์ ม.อุบล
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 26 มกราคม 2559 ระยะเวลางานวิจัย 7 เดือน จำนวนคนทำ 8 คน/คิดเป็นสัดส่วน 10 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 0.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000.00 บาท
  แหล่งทุน เงินรายได้คณะฯ
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 278. ชื่อผู้วิจัย : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอีสานใต้
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 15 มิถุนายน 2555 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 15 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 553,581.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน 
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 279. ชื่อผู้วิจัย : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด
  ชื่องานวิจัย
  พลวัตประเพณีบุญกำฟ้าของกลุ่มชาติพันธุ์พวน ในบริบทการท่องเที่ยวของประเทศไทย
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ ผู้เข้าร่วม
  วันที่เริ่มรับทุน 2 ตุลาคม 2550 ระยะเวลางานวิจัย 0 เดือน จำนวนคนทำ 2 คน/คิดเป็นสัดส่วน 40.00 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 150,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน 

  280. ชื่อผู้วิจัย : อินทิรา ซาฮีร์
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนากระบวนการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาปริญญาโท จังหวัดอุบลราชธานี
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 28 มีนาคม 2551 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ 400,000.00 บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 400,000.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง

 • 281. ชื่อผู้วิจัย : อินทิรา ซาฮีร์
  ชื่องานวิจัย
  การพัฒนาตลาดกกยาง
  สถานะผลงาน  รายงานฉบับสมบูรณ์ สถานะ หัวหน้าโครงการ
  วันที่เริ่มรับทุน 30 ธันวาคม 2442 ระยะเวลางานวิจัย 18 เดือน จำนวนคนทำ 3 คน/คิดเป็นสัดส่วน 50 %
  จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ - บาท
  จำนวนเงินที่จ่ายจริง 0.00 บาท
  แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ท้องถิ่น)