หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 
 
ผู้แทนคณาจารย์
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน