หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 
 
ผู้แทนคณาจารย์ และ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์