ระบบสารสนเทศ
 ดร.นวทิวา  สีหานาม
 Dr.Nawathiwa  Seehanam

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:3737อีเมล์nawathiwa.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 411/2Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ) 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) 2548 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 2546 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี