ระบบสารสนเทศ
 อ.สมาพร  นนท์พละ
 Ms.Samaporn  Nontpala

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 โทรศัพท์:3766อีเมล์samaporn.n@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC 316Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 2544 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์