ระบบสารสนเทศ
 อ.สุวิภา  ชมภูบุตร
 Ms.Suwipa  Chomphoobud

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 โทรศัพท์:3766อีเมล์suwipa.c@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC 316Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 2549 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2541 สถาบันราชภัฎอุดรธานี