ระบบสารสนเทศ
 ดร.ณัฏยา  ศรีศักดา
 Dr.Nattaya  Srisakda

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 โทรศัพท์:3752อีเมล์nattaya.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 405/2Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Educational and Applied Linguistics) 2561 University of Newcastle upon Tyne
ปริญญาโท Master of Arts (Cross-Cultural Communication and Educaton) 2555 University of Newcastle upon Tyne
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์(การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง)) 2547 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น