ระบบสารสนเทศ
 ดร.จักรพันธ์  แสงทอง
 Dr.JAKAPAN   SANGTHONG

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
 โทรศัพท์:5414อีเมล์jakapan.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC 203Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนาตะวันออก) 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) 2545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์