ระบบสารสนเทศ
 ดร.เชาวนันท์   ทะนอก
 Dr.CHAOWANAN  TANOK

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชามนุษยศาสตร์
 โทรศัพท์:3751อีเมล์chaowanan.t@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC201/2Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา) แขนงวิชาการบริหารพลศึกษาและกีฬา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา) 2548 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 2545 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์