ระบบสารสนเทศ
 ดร.วรธนิก  โพธิจักร
 Dr.Worathanik  Photijak

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
 โทรศัพท์:5501อีเมล์worathanik.p@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 410Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Language and Communication) 2561 National Institute of Development Administration
ปริญญาโท Mater of Art (Asian Studies) 2550 University of Hawaii at Manoa
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น