ระบบสารสนเทศ
 ดร.จีณัฐชะญา  จีปณัฐิกาญจน์
 Dr.Jeenatchaya  Jeepanatthikarn

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์สังกัด:นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 โทรศัพท์:3765อีเมล์jeenatchaya.j@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 408/1Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง) 2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2540 มหาวิทยาลัยขอนแก่น