ระบบสารสนเทศ
 ผศ.เสาวลักษณ์  สาระพงษ์
 Asst.Prof.Saowalak  Sarapong

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
 โทรศัพท์:3732อีเมล์saowalak.h@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC 104Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา) 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) เกียรตินิยมอันดับ 2 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร