ระบบสารสนเทศ
 อ.ธวัช  มณีผ่อง
 Mr.Thawat  Maneephong

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ผู้แทนคณาจารย์ อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม
 โทรศัพท์:3735อีเมล์thawat.m@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 104/2Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 2545 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) 2536 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่