ระบบสารสนเทศ
 ผศ.ดร.ปริวรรต  สมนึก
 Asst.Prof.Dr.Pariwat  Somnuek

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:3737อีเมล์pariwat.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 411/2Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พ้ฒนาการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว)) 2552 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยว) 2548 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 2540 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) 2531 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช