ระบบสารสนเทศ
 อ.ธิราพร  ศรีบุญยงค์
 Mrs.Tiraporn  Sriboonyong

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 โทรศัพท์:3728อีเมล์tiraporn.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 101/1Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 2546 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น