ระบบสารสนเทศ
 อ.สุธิดา  ตันเลิศ
 Ms.Sutida  Tonlerd

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
 โทรศัพท์:3764อีเมล์sutida.t@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC 109Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) 2542 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 2537 มหาวิทยาลัยขอนแก่น