ระบบสารสนเทศ
 ผศ.ดร.อรัญญา  บุทธิจักร์
 Asst.Prof.Dr.Arunya  Buttichak

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)สังกัด:สาขาวิชามนุษยศาสตร์
 โทรศัพท์:3764อีเมล์arunya.b@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 101/3Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา) 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น