ระบบสารสนเทศ
 ผศ.ดร.วชิราภรณ์  กิจพูนผล
 Asst.Prof.Dr.Wachiraporn  Kijpoonphol

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัด:ศึกษาศาสตรบัณฑิต
 โทรศัพท์:3765อีเมล์wachiraporn.k@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA101/2Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษศึกษา) 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) 2554 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) 2546 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบตกแต่งภายใน) 2536 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ