ระบบสารสนเทศ
 นายวรวัช  สมภาวะ
 Mr.Worawat  Sompawa

 ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการสังกัด:สำนักงานเลขานุการ
 โทรศัพท์:3729อีเมล์worawat.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:สำนักงานเลขานุการHomepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน) 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี