ระบบสารสนเทศ
 ผศ.ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล
 Asst.Prof.Dr.Yuvadee  Jitgosol

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวการบริการและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:5405อีเมล์yuvadee.j@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 407Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ) 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) 2549 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและการโรงแรม) 2544 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ