ระบบสารสนเทศ
 รศ.ดร.สุรศักดิ์  คำคง
 Assoc.Prof.Dr.Surasak  Khamkhong

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 โทรศัพท์:อีเมล์surasak.k@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 405/3Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Literature 2546 University of Essex, UK
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1 2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
ประกาศนียบัตร Certificate in English Language Teaching 2539 University of Essex, UK