ระบบสารสนเทศ
 นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์
 Mr.Mongkolchai  Lomwong

 ตำแหน่ง:นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ)สังกัด:สำนักงานคณบดี
 โทรศัพท์:3708อีเมล์mkc2522@hotmail.com
 ห้องทำงาน:ห้องงานพัสดุHomepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี