ระบบสารสนเทศ
 นายมงคลชัย  สายแวว
 Mr.Mongkolchai  Saiwaew

 ตำแหน่ง:นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสังกัด:สำนักงานเลขานุการ
 โทรศัพท์:3708อีเมล์mongkolchai.l@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ห้องงานพัสดุHomepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี