ระบบสารสนเทศ
 อ.เขมจิรา  หนองเป็ด
 Ms.Khemchira  Nongped

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:3737อีเมล์khemchira.n@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 104/2Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 2549 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี