ระบบสารสนเทศ
 ดร.พรชัย  ศักดิ์ศิริโสภณ
 Dr.Pornchai  Saksirisophon

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:3737อีเมล์pornchai.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 411/3Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 2545 สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี