รหัสผู้ใช้   รหัสผ่าน รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใช้ตัวเดียวกันกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
 อ.ศราวุฒิ  โภคา
 Mr.Sarawut  Poca

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชามนุษยศาสตร์
 โทรศัพท์:3751อีเมล์kai_boystown@hotmail.com
 ห้องทำงาน:ILC 201/2Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษาและพลศึกษา) 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) เกียรตินิยมอันดับ 2 2555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย