ระบบสารสนเทศ
 รศ.ดร.พจน์  ไชยเสนา
 Assoc.Prof.Dr.Pot  Chaisena

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (รองศาสตราจารย์)สังกัด:สาขาวิชามนุษยศาสตร์
 โทรศัพท์:3764อีเมล์lapotch@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 101/3Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (พัฒนบูรณาการศาสตร์) 2555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา) 2535 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา) 2530 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม