ระบบสารสนเทศ
 อ.นราสิทธิ์  วงษ์ประเสริฐ
 Mr.Narasith  Vongprasert

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 โทรศัพท์:อีเมล์narasith.v@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC 317Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาจีน) 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี