ระบบสารสนเทศ
 อ.พัชรี  ธานี
 Ms.Patcharee  Thanee

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:3735อีเมล์patcharee.t@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 411/1Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทางวัฒนธรรม) 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 2 2541 มหาวิทยาลัยสยาม