ระบบสารสนเทศ
 อ.สุกนต์ธี  คำตานิตย์
 Mr.Sukhontee  Kumtanit

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 โทรศัพท์:-อีเมล์sukhontee.k@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:-Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2550 มหาวิทยาลัยรามคำแหง