ระบบสารสนเทศ
 อ.คำพา  ยิ่งคง
 Ms.Khampha  YingKhong

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:3776อีเมล์khampha.y@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC 202Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี