ระบบสารสนเทศ
 ศ.ดร.เมชฌ  เมธจิรนนท์
 Prof.Dr.Metcha  Metjiranont

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร ศาสตราจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
 โทรศัพท์:3750อีเมล์metcha.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 402/1Homepagehttp://metchs.blogspot.com/
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Chinese Linguistics and Philology) 2548 Nanjing Normal University, China
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) 2541 มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย) 2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร Certificate in Chinese Language International College, Nanjing Normal University, China
ประกาศนียบัตร Certificate of Training program for teachers of Chinese as a foreign language Xiamen University, China
ประกาศนียบัตร Certificate of Training program for teachers of Chinese as a foreign language Beijing language University, China