ระบบสารสนเทศ
 อ.Frederick  Jerome Flynn
 Frederick  Jerome Flynn

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:อาจารย์ (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
 โทรศัพท์:อีเมล์
 ห้องทำงาน:Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา