ระบบสารสนเทศ
 นางสาวลักษณา  ทองทศ
 Ms.Laksana  Thongthod

 ตำแหน่ง:บรรณารักษ์ ชำนาญการสังกัด:สำนักงานเลขานุการ
 โทรศัพท์:3724อีเมล์laksana.t@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ห้อง SACHomepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์ศาสตร์) 2536 วิทยาลัยครูอุบลราชธานี