ระบบสารสนเทศ
 อ.กัญญาภัทร  ศรีจันทร์
 Ms.Kanyapat  Srichan

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- อาจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:3734อีเมล์kanyarat.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 411/3Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยานและนันทนาการ) 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 2545 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี