ระบบสารสนเทศ
 อ.สมภพ  โสพัฒน์
 Mr.Sompoph  Sopath

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:- (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชามนุษยศาสตร์
 โทรศัพท์:5502อีเมล์lasompso@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 409Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา) 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (การฝึกและการจัดการกีฬา) 2535 วิทยาลัยครูสุรินทร์