ระบบสารสนเทศ
 นายสิริชัย  ภิบาลวงษ์
 Mr.Sirichai  Phibalwong

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการสังกัด:สำนักงานเลขานุการ
 โทรศัพท์:3759อีเมล์sirichai.p@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC209 สถาบันภาษาฯ คณะศิลปศาสตร์Homepage-
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเลกทรอนิกส์) 2540 สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี