ระบบสารสนเทศ
 ผศ.ดร.สุวภัทร  ศรีจองแสง
 Asst.Prof.Dr.Suwaphat  Sregongsang

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัด:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 โทรศัพท์:3756อีเมล์suwaphat.s@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:ILC 313Homepage
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) 2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ) 2549 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) 2546 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี