ระบบสารสนเทศ
 อ.ทรงพล  อินทเศียร
 Mr.Songpon  Intasian

เกี่ยวกับ งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงฯ ผลงานตีพิมพ์ นำเสนอผลงาน ปฏิทิน ที่ปรึกษา IS/THESIS โครงการวิจัยคณะฯ

 ตำแหน่ง:ผู้แทนคณาจารย์ และประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (อาจารย์)สังกัด:สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 โทรศัพท์:3047อีเมล์songpon.i@ubu.ac.th
 ห้องทำงาน:LA 101/1Homepagehttp://www.facebook.com/songpon.intasian
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาสาขาวิชาปีที่สำเร็จสถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท Master of Arts (English Language Teaching) 2543 University of Canberra, Australia
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2539 มหาวิทยาลัยขอนแก่น