สำนักงานเลขานุการ  
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
 
 
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 
 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 
 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
 
 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
 
 
บรรณารักษ์ชำนาญการ
 
 
บุคลากรปฏิบัติการ
 
 
บุคลากรชำนาญการ
 
 
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 
 
พนักงานทั่วไป
 
 
พนักงานทั่วไป
 
 
พนักงานทั่วไป
 
 
พนักงานธุรการ
 
 
พนักงานพิมพ์แบบ