จำนวน 1613 รายการ

1. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

2. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

3. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ ''กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

4. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 78/2559 คณะกรรมการดำเนินโครงการบรืการวิชาการMK32 : Professional development of water governance and regional development practitional in th Mekong region
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

5. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

6. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : la-open house 2016 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

7. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 62/2558 เรื่องแต่งตั้งกรรมการโครงการฝึกอบรม "การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

8. ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร ไสยกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

9. ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร ไสยกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายอาสาพัฒนา “ชุมชนคนอาสาเพื่อการเรียนรู้สังคม” 2558 (ค่ายสร้างสุขปี 9) / มูลนิธิโกมล คีมทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

10. ผู้รับผิดชอบ : กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

11. ผู้รับผิดชอบ : กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016 : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

12. ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา หนองเป็ด ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-UBU Open House 2016: เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

13. ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา หนองเป็ด ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

14. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-UBU Open House 2016 : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

15. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

16. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 "อาเซียนศึกษา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

17. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 3 "อาเซียนศึกษา"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

18. ผู้รับผิดชอบ : จารุณี อนุพันธ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Camp for 59 UBU students
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

19. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการ English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

20. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการ English Day 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

21. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน “ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ ตม.จว.อุบลราชธานี”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

22. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day (อ้างอิงเอกสารอาจารย์วชิราภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

23. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day อ้างอิง อาจารย์อรนุช ปวงสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

24. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-UBU Open House 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

25. ผู้รับผิดชอบ : เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กรรมการกิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

26. ผู้รับผิดชอบ : เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 8 วันที่ 29 ม.ค. 59
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

27. ผู้รับผิดชอบ : ชนัญญู บูรณ์เจริญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

28. ผู้รับผิดชอบ : ชนัญญู บูรณ์เจริญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

29. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 62/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม "การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

30. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 65/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House :เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

31. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการจัดอบรม "การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

32. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

33. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมการจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

34. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 6/2 : การถ่ายทอดการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

35. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

36. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

37. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

38. ผู้รับผิดชอบ : เชาวนันท์ ทะนอก ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 (อาเซียนศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

39. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

40. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

41. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day (อ้างอิง อ.อรนุช)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

42. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาบ (English Day)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

43. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการ LA-UBU Open House
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

44. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 65/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

45. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งเลขที่ 62/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม “การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

46. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

47. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

48. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

49. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day 57
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

50. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการชายคาเรื่องสั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

51. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อความเตรียมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

52. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ ครั้งที่ 6/2 : การถ่ายทอดการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน (ดูคำสั่งแต่งตั้งที่ รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

53. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งเลขที่ 62/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม “การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” (ดูคำสั่งแต่งตั้งที่ อ.ศุภมน อาภานันท์)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

54. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำฐานข้อมูลภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ดูคำสั่งแต่งตั้งที่ รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

55. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-Open House 2016 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559 (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 89/2559)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

56. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 62/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

57. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

58. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

59. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการหนังสั้นเพื่อสร้างสรรค์สังคม ค่ายอาสาพัฒนา ชุมชนคนอาสาเพื่อเรียนรู้สังคม 2558 สนับสนุนโดย มูลนิธีโกมลคีมทอง (อ้างอิงจากกฤษกร ไสยกิจ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

60. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-Open house เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

61. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งเลขที่ 62/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม “การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

62. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

63. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 6/2 : การถ่ายทอดการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

64. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

65. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

66. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 89/2559 โครงการ เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

67. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูมัธยมศึกษา หลักสูตรประวัติศาสตร์ สาขามนุษย์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

68. ผู้รับผิดชอบ : บุญชู ภูศรี ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : [89/2559] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Poen House : 2016 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

69. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU open House 2016 : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

70. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

71. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

72. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

73. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่005/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

74. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่70/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่องการสัมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่6/2 : การถ่ายทอดการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

75. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 62/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม"การจัดการเรียนภาษาไทยท่ี่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

76. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

77. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ LA Open House ปีการศึกษา 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

78. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

79. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

80. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : [113/2559] คณะกรรมการดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

81. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : [78/2559] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ MK32: Professional Development of Water Governance and Regional Development Practitioners in the Mekong Basin"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

82. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

83. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

84. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การอบรมภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราขธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

85. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

86. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

87. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

88. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนระดับก่อนอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 6/2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

89. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016 : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

90. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน งปม.59 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59(ดูหลักฐานได้ที่ อ.เมชฌ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

91. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : บริการวิชาการเรื่อง การถ่ายทอดวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน งปม.59 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59(ดูหลักฐานได้ที่ อ.เมชฌ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

92. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ ครั้งที่ 6/2: การถ่ายทอดการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

93. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-Open House 2016 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559 (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 89/2559)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

94. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 116/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

95. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การสัมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีนครั้งที่ 6 การถ่ายทอดการสอนภาษาจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

96. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 "อาเซียนศึกษา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

97. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม “การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

98. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 117/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

99. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อารธรรมจีนในอาเซียน: การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายใจในเขตอีสานใต้เรื่องจิตรกรรมในศาสนสถานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

100. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 89/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

101. ผู้รับผิดชอบ : ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-Open house 2016 เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

102. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวรรณกรรม-นาฏการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถ-เมรี สู่การแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

103. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ครั้งที่ 3 "อาเซียนศึกษา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

104. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : La Open House
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

105. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ประจำปี งปม.2558
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

106. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน งปม.59 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

107. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : บริการวิชาการเรื่อง การถ่ายทอดวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน งปม.59 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

108. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

109. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา English Day ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

110. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (English Camp for Youth) ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

111. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (English Camp for Youth) ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงเรียนบ้านลุมพุก อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

112. ผู้รับผิดชอบ : ยุวดี จิตต์โกศล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

113. ผู้รับผิดชอบ : ราม ประสานศักดิ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

114. ผู้รับผิดชอบ : ราม ประสานศักดิ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

115. ผู้รับผิดชอบ : ราม ประสานศักดิ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อรองรับอาเซียนให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

116. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กองบรรณาธิการหนังสือ "ชายคาเรื่องสั้น" ฉบับที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

117. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญเวียดนามเพื่ออกแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาเวียดนาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

118. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

119. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม สำหรับนักศึกษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

120. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

121. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

122. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

123. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

124. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

125. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-UBU Open House
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

126. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อบรมเทคนิคการสอนภาษาเวียตนาม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

127. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อาเซียนในดนตรีไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

128. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day หลักฐานอ้างอิงจากอาจารย์อรนุช
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

129. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : [104/2557] แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

130. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : [89/2559] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

131. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ (English Day) ดูหลักฐานที่ อ.อรนุช
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

132. ผู้รับผิดชอบ : วนัสนันทน์ สุกทน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 120/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามเพื่อออกแบบทดสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

133. ผู้รับผิดชอบ : วนัสนันทน์ สุกทน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 121/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

134. ผู้รับผิดชอบ : วนัสนันทน์ สุกทน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 57/2559 แต่างตั้งคณะกรรมการ ค.แข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภูมิภาคอีสานใต้ (Nihongo Go Go)ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

135. ผู้รับผิดชอบ : วนัสนันทน์ สุกทน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 65/2559 La-UBU Open House 2016:เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

136. ผู้รับผิดชอบ : วนัสนันทน์ สุกทน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 95/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

137. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-Open House 2016 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559 (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 89/2559)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

138. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 62/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

139. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่ประชาชน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 116/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

140. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ครั้งที่ 6/2 : การถ่ายทอดการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน" (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 70/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

141. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 117/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

142. ผู้รับผิดชอบ : วริยาภรณ์ เตียวเจริญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Fulbright
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

143. ผู้รับผิดชอบ : วริยาภรณ์ เตียวเจริญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

144. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

145. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

146. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 3 "อาเซียนศึกษา”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

147. ผู้รับผิดชอบ : วิศรุตา เฟอร์รารา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 120/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามเพื่อออกแบบทดสอบวัดระดับภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

148. ผู้รับผิดชอบ : วิศรุตา เฟอร์รารา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 121/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

149. ผู้รับผิดชอบ : วิศรุตา เฟอร์รารา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 57/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภูมิภาคอีสานใต้่ (Nihongo Go Go)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

150. ผู้รับผิดชอบ : วิศรุตา เฟอร์รารา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 65/2559 LA-UBU Open house 2016 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

151. ผู้รับผิดชอบ : วิศรุตา เฟอร์รารา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 95/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

152. ผู้รับผิดชอบ : ศราวุฒิ โภคา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016 : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

153. ผู้รับผิดชอบ : ศุภมน อาภานันท์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-UBU Open House 2016 : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559 (65/2559)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

154. ผู้รับผิดชอบ : ศุภมน อาภานันท์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (คำสั่งที่62/2558)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

155. ผู้รับผิดชอบ : ศุภมน อาภานันท์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน (72/2559)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

156. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 62/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม "การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

157. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องไทยศึกษาในภูมิภาคอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

158. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

159. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

160. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 89/2559 แต่งตั้วคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016: เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

161. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 109/2559 โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 8"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

162. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 51/2558 โครงการ English Camp for Youth ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ.ตระการพืชผล)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

163. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 51/2558 โครงการ English Camp for Youth ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ.นาตาล)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

164. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 53/2558 กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Folktale Telling Acitivities) ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ. บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

165. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการ English Day 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

166. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านวรรณกรรมจีนสู่ประชา่ชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

167. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ครั้งที่ 7/1 : การจัดทำสื่อการสอนภาษาจีนจากเพลงจีนสำหรับเด็ก
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

168. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำสั่งเลขที่ 62/2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

169. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

170. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

171. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรม English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

172. ผู้รับผิดชอบ : สุชินต์ ดรุณพันธ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : (115/2559) แต่งตั้งกรรมการดำเนินการโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"ไทยศึกษาในภูมิภาคอีสาน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

173. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลายครั้งที่ 7"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

174. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

175. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Camp for Youth ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

176. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Camp for Youth ณ โรงเรียนบ้านลุมพุก อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

177. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

178. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การเรียนรู้วิถีชาวบรู ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

179. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ (English Day 2016)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

180. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการตมแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในบริบทท้องถิ่นและอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

181. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการ กองบรรณาธิการร่วมเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

182. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน [จังหวัดพะเยา] (วันที่ 22 ต.ค. 58)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

183. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน [อาคารมนริริน กรุงเทพฯ] (22 ก.ย. 58)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

184. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการ หารือแนวทางการพัฒนากิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการชุมชน [สำนักงานสื่อสร้างสุข จังหวัดอุบลราชธานี] วันที่ 20 ต.ค. 58
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

185. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชนในฐานะนักวิชาการด้านสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

186. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการ LA-UBU Open House 2016 : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

187. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย English Day ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

188. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรม "การจัดการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

189. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อผือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

190. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟูชีวิต ชุมชน และธรรมชาติ จากเขื่อนราษีไศล
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

191. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการลดและแก้ไขผลกระทบจากฝายหัวนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 4
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

192. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

193. ผู้รับผิดชอบ : สุรีรัตน์ บุบผา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการ LA-UBU Open House 2016: เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

194. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : LA-UBU Open House 2016: เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

195. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

196. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

197. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 109/2559 โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 8"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

198. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 51/2558 โครงการ English Camp for Youth ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ.ตระการพืชผล)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

199. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 51/2558 โครงการ English Camp for Youth ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ.นาตาล)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

200. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 53/2558 กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษอังกฤษ (ASEAN Folktale Telling Activities)” ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

201. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 89/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม LA-UBU Open House 2016: เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

202. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการ English Day กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย ปี 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

203. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

204. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวัน English Day 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

205. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวันภาษาอังกฤษ 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

206. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จ. อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

207. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 120/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามเพื่อออกแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

208. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 121/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

209. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 57/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการ ค.แข่งขันทักษะความรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภูมิภาคอีสานใต้ (Nihongo Go Go) ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

210. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 89/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ LA-UBU Open House 2016 : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

211. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 95/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

212. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติ " ไทยศึกษาในภูมิภาคอีสาน "
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

213. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 อาเซียนศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

214. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ตลาดนัดหลักสูตร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

215. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

216. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

217. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

218. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช ปวงสุข ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

219. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ LA-UBU Open house 2016
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

220. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

221. ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา หนองเป็ด ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครกงารเรียนรู้ภาษาและวัฒณะรรมอาเซี่ยนอย่างสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนอาเซี่ยน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

222. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

223. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : สถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

224. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ติดตามประเมินผลโครงการ ลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรี้ยมความพร้อมทีวีชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

225. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการทีวีดิจิตอลชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

226. ผู้รับผิดชอบ : เชาวนันท์ ทะนอก ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการะดับบัณฑิตศึกษา "กระบวนการโอลิมปิกกับพลศึกษา กีฬา และสุขภาพ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

227. ผู้รับผิดชอบ : เชาวนันท์ ทะนอก ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการ เรื่อง "โอลิมปิกศึกษา (Olympic Education)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

228. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

229. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

230. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การอบรมเรื่องปัญหาแรงงานและการจ้างงานในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

231. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การอบรมเรื่องปัญหาแรงงานและการจ้างงานในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

232. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

233. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายในภาษาตระกูลไท-จีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

234. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

235. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2557 (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 48/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

236. ผู้รับผิดชอบ : ภัทรียา วิสัยจร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการบริการวิชาการ กจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลายครั้งที 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

237. ผู้รับผิดชอบ : ภัทรียา วิสัยจร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : กรรมการวิชาศึกษาทั่วไป
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

238. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะทำงานจัดทำเอกสารสดุดี วิดีทัศน์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

239. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การส้รางสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนจากงานวิจัยเรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายไทยจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

240. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

241. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมภูมิรู้ฟื้นฟูทักษาภาษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

242. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : กองบรรณาธิการหนังสือ "ชายคาเรื่องสั้น" ฉบับที่ 6
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

243. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาเวียดนาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

244. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

245. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : Vietnamese exchange students
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

246. ผู้รับผิดชอบ : วนัสนันทน์ สุกทน ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

247. ผู้รับผิดชอบ : วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การจัดอบรมการเรียนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

248. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2557 (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 48/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

249. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผู้เชี่ยวชาญภาษเวียดนาม เพื่ออกแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

250. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2268/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

251. ผู้รับผิดชอบ : วิศรุตา เฟอร์รารา ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

252. ผู้รับผิดชอบ : ศุภมน อาภานันท์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารสู่การสอบ NT LAS และ O-NET
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

253. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

254. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการงานมหกรรมวิชาการสายสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

255. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะทำงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

256. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะทำงานฝ่ายวิชาการติดตามผลประเมินโครงการ ทีวีดิจิตอลชุมชน หัวข้อ ร่วมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการ TV Digital ชุมชน วันที่ 13 ต.ค. 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

257. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะทำงานฝ่ายวิชาการติดตามผลประเมินโครงการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน ลงพื้นที่ 1 ครั้งที่ 1 หัวข้อ เตรียมความพร้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร วันที่ 22 ก.ย. 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

258. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะทำงานฝ่ายวิชาการติดตามผลประเมินโครงการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 หัวข้อประเมินผลโครงการ รร.เทศบาลบรูพาอุบล วันที่ 1 ต.ค. 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

259. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะทำงานฝ่ายวิชาการติดตามผลประเมินโครงการเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน สรุปบทเรียน หัวข้อ สรุปบทเรียน TV Digital ชุมชน ร่วมกับ USAID ที่ รร.สุนีย์แกรนด์ วันที่ 19 พ.ย. 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

260. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : เสริมภูมิรู้ฟื้นฟูทักษะภาษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

261. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมมือกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

262. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน (Kid Zone)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

263. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินการโครงการ English Camp for Youth ประจำปีงบประมาณ 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

264. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovative Teaching Methodologies [สำนักงานส่งเสริมงานวิจัยฯร่วมกับ Thailand TESOL ]
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

265. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ (2268/2557)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

266. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

267. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตฯน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

268. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 55 / 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

269. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 65/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

270. ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร ไสยกิจ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผลักดันความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิลทีวี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

271. ผู้รับผิดชอบ : กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่่องเที่ยว ประจำปี 2557 ณ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร และบ้านบากชุม ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

272. ผู้รับผิดชอบ : กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

273. ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา หนองเป็ด ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

274. ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา หนองเป็ด ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒณธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

275. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

276. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

277. ผู้รับผิดชอบ : จารุณี อนุพันธ์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

278. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ "ภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าวข้ามพรมแดน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

279. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

280. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการสัมมนาวิชาการ อีสาน ลาว แขมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

281. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ ภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าวข้าวพรมแดน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

282. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

283. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิ้ลทีวี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

284. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 65/2557​​ แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนะรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "คว่ามร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

285. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

286. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีนจากงานวิจัยเรื่องการศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำร่วมเชื้อสายในภาษาตระกูลไท-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

287. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

288. ผู้รับผิดชอบ : เชาวนันท์ ทะนอก ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) "100 ปี การพลศึกษาไทย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

289. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมระดมสมองเพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

290. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

291. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

292. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

293. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง "ภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าวข้ามพรมแดน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

294. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ ๒ "ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

295. ผู้รับผิดชอบ : ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง "ภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าวข้ามพรมแดน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

296. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 2014 English Language Studies in the Context of ASEAN
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

297. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

298. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

299. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

300. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง "ภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าวข้ามพรมแดน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

301. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง "ภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าวข้ามพรมแดน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

302. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายในภาษาตระกูลไท-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

303. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

304. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

305. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 28/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

306. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 24/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมระดมสมองเพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทย ต่อประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

307. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 010/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

308. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ประกวดเล่านิทานนานาชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

309. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

310. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย "การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

311. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 2. คำสั่งเรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ ๒ "ความร่วมมือของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

312. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสัมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย "การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

313. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผลักดันความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิลทีวี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

314. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อีสาน ลาว ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

315. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

316. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติ ศูนย์วิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๓
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

317. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย "การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

318. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

319. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

320. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้ารภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

321. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมผลักดันความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิลทีวีและสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

322. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านภาษาและวัฒนธรรมในอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

323. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การอบรมเรื่อง "ปัญหาแรงงานและการจ้างงานในระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

324. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การอบรมเรื่องปัญหาแรงงานและการจ้างงานในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

325. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 010/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

326. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 76/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

327. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

328. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 65/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

329. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

330. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

331. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาสังคมและวัฒนธรรมจีนจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายในภาษาตระกูลไท-จีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

332. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 010/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

333. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 65/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

334. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่013/2557 เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาสังคมและวัฒนธรรมจีนจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายในภาษาตระกูลไท-จีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

335. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งศิลปศาสตร์ที่ 51/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

336. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

337. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการท่องเที่ยว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

338. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : บริการวิชาการ Project-based Workshop (to be held on Fri Aug29, 14)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

339. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 010/2557 โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

340. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 120/2556 โครงการสัมมนาวิชาการ อีสาน ลาว ขแมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

341. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 127/2556 The 3rd MSSRC International Conference on
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

342. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 127/2556 The 3rd MSSRC International Conference on " Mekong Region and ASEAN in Transition: People and Transborder Issues"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

343. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 24/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมระดมสมองเพื่อนปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

344. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 52/2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

345. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 65/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

346. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการที่ปรึกษา กกต. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

347. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการที่ปรึกษากรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 36 / 2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

348. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการผู้ทรงคูณวุฒิอ่านผลงานครูชำนาญการ (คส3) กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา สพม.เขต 28 (จ.ศรีสะเกษ /จ.ยโสธร)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

349. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการอำนวยการโครงการหลักสูตรทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านสำหรับบุคคลากรภาครัฐส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2557 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

350. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียตนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 52 / 2557 ลงวันที่ มิถุนายน 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

351. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชา สพม. เขต 29 จ.อุบลฯ กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

352. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชา สพม. เขต 29 จ.อุบลฯ กลุ่มสาระลูกเสือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

353. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒเพื่อประเมินผลงาน สพป.อำนาจเจริญ กลุ่มสาระสุขศึกษา/พลศึกษา จ.อำนาจเจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

354. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน สพป.อำนาจเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ลูกเสือยุวกาชาด จ.อำนาจเริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

355. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครการบรรยายเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

356. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

357. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

358. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว ประจำปี2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

359. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนสอนภาษาสังคมและวัฒนธรรมจีนจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายในภาษาตระกูลไท-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

360. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

361. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการสถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

362. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : กรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

363. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

364. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

365. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประชุมนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

366. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

367. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

368. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินโครงการประชุมผลักดันความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิลทีวี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

369. ผู้รับผิดชอบ : ภัทรียา วิสัยจร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : กรรมการประกวดร้องเพลง วัน ASEAN
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

370. ผู้รับผิดชอบ : ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : งานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

371. ผู้รับผิดชอบ : ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : งานสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

372. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 65/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

373. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนกาษาจีนจากคำศัพท์ร่วมเชื้อสายไทย-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

374. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาภาษาสาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายภาษาไทยจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

375. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

376. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คส.คณะศิลปศาสตร์ 65/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่องภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

377. ผู้รับผิดชอบ : ยุวดี จิตต์โกศล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมมือกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

378. ผู้รับผิดชอบ : ยุวดี จิตต์โกศล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

379. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : กรรมการวันอาเซียน ASEAN Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

380. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

381. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

382. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

383. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : Story-Telling
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

384. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการผลิตตำราภาษาในภูมิภาคลุ่มแม่นำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

385. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 74/2556 แต่งตั้งคณะกรรมโครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (ประเภททีมที่มีการเลื่อนการจัดครั้งหลังสุด)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

386. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 84/2557 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานในห้องเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

387. ผู้รับผิดชอบ : วนัสนันทน์ สุกทน ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการประชุมวิชาการนานาชาติและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมมือกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

388. ผู้รับผิดชอบ : วนัสนันทน์ สุกทน ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

389. ผู้รับผิดชอบ : วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เเต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษา เเละ วัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์ เเละ เจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

390. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 2 เรื่อง "ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน" (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 65/2557)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

391. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายในตระกูลไท-จีน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 029/2557)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

392. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย 'การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน' (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 55/2557)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

393. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับบักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

394. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

395. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

396. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าวข้ามพรมแดน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

397. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

398. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อีสาน-ลาว-แขมร์ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

399. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

400. ผู้รับผิดชอบ : วิศรุตา เฟอร์รารา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

401. ผู้รับผิดชอบ : เวทางค์ มาสงค์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ภาษาและสังคมสำหรับอาชีพเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

402. ผู้รับผิดชอบ : เวทางค์ มาสงค์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ภาษาและสังคมสำหรับอาชีพเพื่อรับรองการเป็นประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

403. ผู้รับผิดชอบ : ศุภมน อาภานันท์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

404. ผู้รับผิดชอบ : ศุภมน อาภานันท์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

405. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

406. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

407. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมระดมสมองเพื่อปรับกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ ๔
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

408. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

409. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ประชุมนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

410. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ประชุมนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

411. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง "ภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง: ผู้คนกับการก้าวข้ามพรมแดน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

412. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงานในห้องเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

413. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

414. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการวันอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

415. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมมือกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน" (คำสั่ง 65/2557)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

416. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย "การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

417. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรวบรวมเรื่องเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับดอนผีปู่ตา เพื่อจัดทำเป็นหนังสือสองภาษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

418. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

419. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : Story telling contest
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

420. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : Ubon Culture 2014
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

421. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

422. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

423. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

424. ผู้รับผิดชอบ : สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

425. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

426. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

427. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมผลักดันความร่วมมือระหว่างสถานีเคเบิลทีวี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

428. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสิทธิมนุษยชนนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

429. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

430. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 65/2557 แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

431. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 127/2556 The 3rd MSSRC International Conference on " Mekong Region and ASEAN in Transition: People and Transborder Issues"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

432. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาวิชาการอีสาน ลาว แขมร์ศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

433. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 010/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

434. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงานในห้องเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

435. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

436. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การแข่่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2557 (คำสั่งศิลปศาสตร์ 83/2557)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

437. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง UBU&Thai.and TESOL
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

438. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ (ศิลปศาสตร์ 28/2557 )
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

439. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้โครงงานในห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่่างประเทศ (ศิลปศาสตร์ 84/2557 )
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

440. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสงคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (11-12 กันยายน 2557)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

441. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 3 "ภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

442. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2 "ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

443. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม สำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

444. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

445. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

446. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

447. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ความร่วมกันของภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

448. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

449. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

450. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช ปวงสุข ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

451. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช ปวงสุข ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

452. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

453. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามสำหรับนักศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

454. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

455. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียนในกระแสการเปลี่ยนแปลง : ผู้คนกับการการก้าวข้ามพรมแดน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

456. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดการเรียนการสอนในการใช้โครงงานในห้องเรียนที่สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

457. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาสังคมและวัฒนธรรมจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

458. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

459. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

460. ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร ไสยกิจ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำกับกันเองในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

461. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ ''อบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูสอนระดับมัธยมศึกษา''
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

462. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

463. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสอนครูทำค่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

464. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

465. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ครูอาจารย์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

466. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

467. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

468. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

469. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

470. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 83/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

471. ผู้รับผิดชอบ : จารุณี อนุพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : 81/2556 โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (English Day)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

472. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการวัน English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

473. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556 คำสั่งที่ 1466/2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

474. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English Day 2013
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

475. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน (English Camp for Youth 2013)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

476. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

477. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

478. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

479. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินงานจัดเลี้ยงแสดงความยินดี ผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

480. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 151/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ"รับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2554"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

481. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

482. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "พหุภาษา พหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

483. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

484. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

485. ผู้รับผิดชอบ : เชาวนันท์ ทะนอก ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

486. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การบริการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ ครั้งที่ 4 : อบรมเพื่อการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนและวัฒนธรรมจีนเพื่อสื่อมัลติมีเดีย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

487. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

488. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : 27/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผล สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

489. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : 60/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

490. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูสอนระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

491. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 13/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

492. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 154/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมความมรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครูมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

493. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 27/2556 เรื่องแต่งตั้งกรรมการโครงการอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผล สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

494. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึกด้วยฟิตบอลที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวและความอ่อนตัวของสตรีวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

495. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

496. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : Folktale Telling
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

497. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมเทคนิคการสอนครูมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

498. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

499. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เล่านิทานอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

500. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : สอนครูทำค่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

501. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : raising awareness and engaging citizens in local governance ระยะที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

502. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : raising awareness and engaging citizens in local governance ระยะที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

503. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

504. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการประชุมวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

505. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

506. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณกรรมการโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครุมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

507. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานีเคเบิลทีวีและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

508. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 154/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครูมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

509. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2557 เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สถานภาพปัญหาและทางออกของแรงงานในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

510. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

511. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น สถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

512. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

513. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

514. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้สำหรับครูนักพัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

515. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

516. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถนทางร่างกาย เพื่อสุขภาวะชุมชนที่เข้มแข้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

517. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ ครั้งที่4 :การอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนด้วยสื่อมัลติมีเดีย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

518. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English Day คำสั่ง 60/2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

519. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ The M-POWER-CPWF Research Fellowships Program for Water Governance in the Mekong Region (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 100/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

520. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ The M-POWER-CPWF Research Fellowships Program for Water Governance in the Mekong Region (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 100/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

521. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการสอนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน ครั้งที่ ๑ (คำสั่งคณะที่ 149/2555)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

522. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครูมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

523. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการสอนภูมิภาคลุ่นนำโขงและอาเซี่ยน ครังที่ 1" คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 149/2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

524. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ที่ 1/ 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

525. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล ยูบียู โอเพ่น ครั้งที่ 4 คำสั่ง มหาวิทยาลัยอุบลฯ ที่ 127/2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

526. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชา สพม. เขต 29 จ.อุบลฯ กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

527. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชา สพม. เขต 29 จ.อุบลฯ กลุ่มสาระลูกเสือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

528. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษ์ เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครูมัธยมศึกษาครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

529. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครูมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

530. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

531. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

532. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการกำกับกันเองในส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

533. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานีเคเบิลทีวีและสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

534. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ ๑๓
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

535. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการเส้นทางอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

536. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถนทางกาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

537. ผู้รับผิดชอบ : ภัทรียา วิสัยจร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : english day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

538. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การบรรเทาทุกข์จากความคิด ยึดติด และปรุงแต่ง เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของชีวิต
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

539. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 2 "การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

540. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อพัฒนาการการสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปี งปม.2556
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

541. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุฯเรื่อง กลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำโขง จีนตอนใต้
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

542. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

543. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ English Camp for Youth (คำสั่งในระบบออนไลน์เลขที่ 72/2556)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

544. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ English Day ครั้งที่ 6
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

545. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสอนครูทำค่ายภาษาอังกฤษฯ (คำสั่งที่ 38/56)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

546. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมภูมิรู้ฟื้นฟูทักษะภาษาเพื่อการพัฒนาชุมชน (เป็นโครงการเร่งด่วนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯ)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

547. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 “การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

548. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

549. ผู้รับผิดชอบ : ยุวดี จิตต์โกศล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

550. ผู้รับผิดชอบ : ราม ประสานศักดิ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 6"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

551. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : 60/ 2556 โครงการ English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

552. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : 82/2556 โครงการเสริมภูมิความรู้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

553. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : 2014 International conference on ESL/EFL and English Language Study
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

554. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

555. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนครูทำค่ายภาษาอังกฤษ”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

556. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำส่ั่งที่ 27/2556 แต่งตั้งกรรมการโครงการการอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูระดับมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

557. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 72/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ English Camp for Youth ประจำปีงบประมาณ 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

558. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : ที่ 27/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

559. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : ที่ 60/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" ครั้งที่ 6
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

560. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : ที่ 72/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ English Camp for Youth ประจำปีงบประมาณ 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

561. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : ที่ 78/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสอนครูทำค่ายภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

562. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

563. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ The M-Power -CPWF Research Fellowship Program for Water Governance (8elyj'muj 100/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

564. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครูมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

565. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 83/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัยยมศึกษาปีที่ 2"การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

566. ผู้รับผิดชอบ : เวทางค์ มาสงค์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 60/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

567. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

568. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี 56
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

569. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาครูมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

570. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการสอนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

571. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ English Day ครั้งที่ 6
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

572. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสอนครูทำค่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

573. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

574. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ English Camp for Youth ประจำปีงบประมาณ 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

575. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการวันอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

576. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

577. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 27/2556 โครงการอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

578. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 73/2556 โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

579. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 782/2556 โครงการเสริมภูมิรู้ฟื้นฟูทักษะภาษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

580. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : สอนครูทำค่ายภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

581. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

582. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมภูมิรู้ฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

583. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

584. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : Esan folktale telling contest
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

585. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

586. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการเรื่อง "การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2" ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

587. ผู้รับผิดชอบ : สุชินต์ ดรุณพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินงานโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครูมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 ที่154/2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

588. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กรรมการกิจกรรม English Camp for Youth
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

589. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กรรมการกิจกรรม English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

590. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กรรมการกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษนักเรียนมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

591. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการสอนครูทำค่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

592. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการเพาะพันธู์ปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

593. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เพาะพันธ์ปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

594. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมครูประวัติศาสตรืครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

595. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน ปีงบประมาณ 2556
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

596. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

597. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนกเรียนมัธยมปลาย English Day 2013
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

598. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสอนครูทำค่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

599. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

600. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ 100/2555โครงการ M-power-CPWF Research Fellowships program fro Water Governance in the Mekong Region
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

601. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ the-M-power-CPWF Research fellowship program for water governance in the mekong region
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

602. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการสอนภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนครั้งที่ 1 คำสั่ง 149/2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

603. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสำหรับครูมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

604. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

605. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเทคนิกการสอนภาษาอังกฤษครูมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

606. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

607. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร จันทร์พวง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

608. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร จันทร์พวง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การสัมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีงบประมาณ 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

609. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English Day 2013
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

610. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

611. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน (English Camp for Youth 2013)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

612. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสอนครูทำค่าย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

613. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

614. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : English Camp for Youth (คำสั่งคณะศิปลศาสตร์ที่ 65/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

615. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ English Day (July 26)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

616. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสอนครูภาษาอังกฤษทำค่าย คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 38/2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

617. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมภูมิความรู้ฟื้นฟูทักษะภาษาเพื่อการพัฒนาชุมชน คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 82/2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

618. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอนๆทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผล สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 27/2556
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

619. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

620. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเทคนิคการสอนทักษะภาษาอังกฤษและการประเมินผลสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

621. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการการพัฒนาสำหรับครูมัธยมครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

622. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาครั้งที่ 2 (16-18 พ.ย. 2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

623. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสมรรถภาพกายฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

624. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมครูนครพนม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

625. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : ออกกำลังกายฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

626. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 2 การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

627. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการกิจกรรมคลีนิกวิจัย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

628. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

629. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันบาสเกตบอล ยูบียู โอเพ่น ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

630. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

631. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

632. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

633. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แนวทางการปฎิบัติในการกำกับกันเองในส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

634. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

635. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

636. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

637. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

638. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสอนครูทำค่ายภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

639. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำชุมชนด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาวะชุมชนที่เข้าเเข็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

640. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โรงเรียนนักละครรุ่นเยาว์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

641. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

642. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งเลขที่ 98/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

643. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการ English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

644. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เลขที่ 21/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

645. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เลขที่ 72/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปสาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

646. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 47/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

647. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 59/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ"ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

648. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 72/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ"เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

649. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 72/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

650. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 98/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

651. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

652. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

653. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

654. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

655. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ ปี 2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

656. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

657. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการพี่น้องสานสัมพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

658. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นริมโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

659. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

660. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

661. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

662. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

663. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

664. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

665. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

666. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

667. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : English Camp for Youth
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

668. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

669. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการ"ค่ายหนังสั้นรู้เท่าทันสื่อ"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

670. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้านฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

671. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

672. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

673. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

674. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ /2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

675. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 72/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

676. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

677. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์(2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

678. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ภาษาและวัฒนธรรมตะวะนออกครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

679. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

680. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 1 "พหุภาษา พหุวัฒนธรรม"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

681. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

682. ผู้รับผิดชอบ : เชาวนันท์ ทะนอก ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

683. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คส. ศป.ที่ 67/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ คนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

684. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1538/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม" ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

685. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

686. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

687. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่ง คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 98/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

688. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่ง ม. อบ.1329/2554 โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานีระยะที่ 1 แนวคิด นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

689. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 96/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

690. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 59/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1 "
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

691. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 67/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการคนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

692. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 72/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

693. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 85/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

694. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 1538/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

695. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 66/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

696. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 92/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

697. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

698. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : English Day 2012
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

699. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

700. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เล่านิทานภาษาอังกฤษ จากนิทานพื้นบ้านอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

701. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

702. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

703. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

704. ผู้รับผิดชอบ : ธวัช มณีผ่อง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินโคงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

705. ผู้รับผิดชอบ : ธวัช มณีผ่อง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

706. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

707. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การสร้างแบบทดสอบ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

708. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เล่านิทานมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

709. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เล่านิทานอุดมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

710. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอุบลวัฒยธรรม ครั้งที่ 2 กิน เที่ยว เกี้ยว เล่น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

711. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

712. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อนุกรรมการกำหนดลักษณะและประเภทการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสทช
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

713. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

714. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย : "วรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์ : เทคนิคการสอนอ่านและเขียนผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

715. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

716. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

717. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

718. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

719. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คระกรรมการโครงการสัมนาทางวิชาการคนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

720. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

721. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 "
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

722. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

723. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาและทักษะพื้นฐานการเล่นเทนนิส
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

724. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

725. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสานเสวนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

726. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

727. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

728. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

729. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการการวิจัยและพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

730. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 72/2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

731. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 72/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

732. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 59/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่๑"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

733. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั้งที่ ๖๗/๒๕๕๕ "โครงการสัมมนาทางวิชาการ คนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

734. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

735. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุม The Asian Arts and Cultures 2012 มศว.
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

736. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

737. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

738. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ คำสั่งเลขที่ 68 (ดูเพิ่มเติมใน ผศ. ดร. เสาวดีกงเพชร)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

739. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ คำสั่งเลขที่ 92 (ดูเพิ่มเติมใน ผศ. ดร. เสาวดี กงเพชร)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

740. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการ The M-POWER-CPWF Research Fellowships Program for Water Governance in the Mekong Region (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 100/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

741. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการบรการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์" (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 72/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

742. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คนข้ามแดนในลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 67/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

743. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กรรมการบริหารงาน ชมรมดาบสากล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

744. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 98 / 2554 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

745. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ"เปิดบ้านศิลปศาสตร"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

746. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาปรับปรุงผนังและดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการทางภาษา คณะศิลปศาสตร์โดยวิธีสอบราคา โดยใช้เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

747. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการพัฒนากีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

748. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะทำงานเพื่อพิจารณษปรับเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาอาจารย์คณะศิลบปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ.2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

749. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เป็นคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตานักกีฬา และโควตาศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1832/2554 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

750. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษ์ เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 72/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

751. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

752. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการตรุษจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

753. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

754. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาทางวิชาการคนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน:มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

755. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

756. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

757. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

758. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

759. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเส้นทางอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

760. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ "เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

761. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 72/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

762. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก "พหุภาษา พหุวัฒนธรรม"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

763. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ ๒"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

764. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการย่อย-การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

765. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

766. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสื่อมัลติมีเดีย งปม. 2555 ดูหลักฐานหน้าเว็บคณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

767. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย งปม. ปี 55
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

768. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

769. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

770. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

771. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

772. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

773. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษให้ครูประถมและมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

774. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่ง 72/2555 แต่งคั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

775. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการ "การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

776. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

777. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ชมรมกีฬาดาบสากล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

778. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมปฎิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

779. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ ๑
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

780. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

781. ผู้รับผิดชอบ : ยุวดี จิตต์โกศล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ "โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานฯ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

782. ผู้รับผิดชอบ : ยุวดี จิตต์โกศล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

783. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

784. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

785. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

786. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

787. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

788. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

789. ผู้รับผิดชอบ : วกุล นิมิตโสภณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 59/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

790. ผู้รับผิดชอบ : วกุล นิมิตโสภณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 67/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการคนข้านแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน : มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

791. ผู้รับผิดชอบ : วกุล นิมิตโสภณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 72/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

792. ผู้รับผิดชอบ : วกุล นิมิตโสภณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 85/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

793. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

794. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

795. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

796. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 47/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

797. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : The M-POWER -CPWF Research Fellowships Program for Water Governance in the Mekong Region
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

798. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

799. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

800. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กิจกรรมเพิ่มเติม โครงการมหกรรมภูมิปัญญท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

801. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาทางวิชาการคนข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน มุมมองทางสังคม เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

802. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

803. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

804. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 72/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาสตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

805. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 924/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "การอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

806. ผู้รับผิดชอบ : วิเชียร อันประเสริฐ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติ “อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒” “กิน เที่ยว เกี้ยว เล่น” (Consumption, Tourism, Sexuality, and Play)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

807. ผู้รับผิดชอบ : เวทางค์ มาสงค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

808. ผู้รับผิดชอบ : เวทางค์ มาสงค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมข้อมูลประวัติ งานประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเหล่าเสือโก้ก
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

809. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

810. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

811. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

812. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

813. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิชาการบริการวิชาการ "เปิดบ้านศิลปศาลตร์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

814. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

815. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โตรงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

816. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

817. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

818. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการลุ่มน้ำโขงศึกษาครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

819. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

820. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สัมมนาทางวิชาการคนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

821. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

822. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่ง 21/2555 โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

823. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 22/2555 โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

824. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 64/2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน (English camp for Youth) ประจำปี 2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

825. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 67/2555 โครงการสัมนาทางวิชาการคนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมมองทางสังคม เศราฐกิจ และประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

826. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 78/2555 โครงการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

827. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

828. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

829. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ (คำสั่งที่ 72/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

830. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

831. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

832. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการวันภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

833. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

834. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับครูประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

835. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายวิชาการ "โครงการมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-ชุมชน(USC)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

836. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

837. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

838. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

839. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : Grammar Teaching for Primary School Teachers
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

840. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : Isan Folktale Telling Contest for High School Students
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

841. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : Isan Folktale telling Contest for UBU Students
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

842. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : Language Testing for School Teachers
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

843. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

844. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

845. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

846. ผู้รับผิดชอบ : สุชินต์ ดรุณพันธ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

847. ผู้รับผิดชอบ : สุชินต์ ดรุณพันธ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั่งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

848. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 98/2554 โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

849. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ที่ 924/2555 การอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

850. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ศธ 0529.9.1/ คณะกรรมการในโครงการมหกรรมภูมิปัญญาทัองถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน 2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

851. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ คำคง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

852. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ คำคง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

853. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ คำสั่ง 72/2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

854. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 66/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

855. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 72/2555 โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

856. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 78/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

857. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งกรรมการการประชุม The Asian Arts and Cultures 2012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

858. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมปฏบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

859. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การจัดอบรมทักษะการเล่นกีฬาเทนนิสและการแข่งขันกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

860. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาและทักษะพื้ยฐานการเล่นเทนนิส
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

861. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งกรรมการการดำเนินโครงการบริการวิชาการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

862. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

863. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 21/2555 โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

864. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 22/2555 กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

865. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 64/2555 โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน (English Camp for Youth) ประจำปี 2555
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

866. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 67/2555 โครงการสัมมนาทางวิชาการคนข้ามแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน: มุมองทางสังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

867. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 78/2555 โครงการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

868. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 92/2555 โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

869. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 5 จัด 27 ก.ค. 55 ( คำสั่งที่ 66/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

870. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการ English Camp for Youth (คำสั่งที่ 64/2555
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

871. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพเลขที่ 98/2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

872. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา (คำสั่งที่ 1838/2555 จัด 29-30 ส.ค. 55 )
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

873. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คำสั่งที่ 21/2555
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

874. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คำสั่งที่ 21/2555 (จัด 23-27 เม.ย. 2555 )
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

875. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 2555
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

876. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : วันภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

877. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

878. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

879. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

880. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

881. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 21/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

882. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 72/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ“เปิดบ้านศิลปศาสตร์”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

883. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (English Day 2011)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

884. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรม TOEIC สำหรับศิษย์เก่า
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

885. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 72/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ“เปิดบ้านศิลปศาสตร์”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

886. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 98/2554 โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

887. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

888. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ศธ.0529.9.1/ว.208 คณะกรรมการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารดรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

889. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

890. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพี่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

891. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการย่อย-การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ งบประมาณ การบริการวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

892. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2555
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

893. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กรรมการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

894. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กรรมการโรงละคร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

895. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

896. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการ การฝึกอบรมโยคะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

897. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

898. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

899. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศน์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

900. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

901. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

902. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

903. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

904. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 21/2555 เเต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านเเละเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

905. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 68/2555 เเต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเเข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอิสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ (ค. ทำนุฯ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

906. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (English Day 2001)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

907. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอบรม TOEIC สำหรับศิษย์เก่า
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

908. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

909. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เลขที่ 44/2554 โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

910. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เลขที่คำสั้ง 20/2554 โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

911. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : International conference on Chaning ways of life of enthnicities in mekongh region
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

912. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 99/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

913. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1259/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

914. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 73/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นผู้ประกาศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

915. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 183/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

916. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 317/25547 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ชื่อโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

917. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางท้องถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ที่ม.อุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

918. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางท้องถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

919. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

920. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

921. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน รอบ 2 (14-15 มีนาคม2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

922. ผู้รับผิดชอบ : กัญญภัทร์ คำโท ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

923. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 4 (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 44/2554 ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

924. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : อบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คำสั่งที่ 20/2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

925. ผู้รับผิดชอบ : กิติพร โชประการ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

926. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 290/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

927. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมนาระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

928. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสืบค้นเพื่อคงอยู่ร่วมฟื้นฟูโบราณวัตถุภายในวัดปากน้ำ(บุ่งสระพัง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

929. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1259/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

930. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 296/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

931. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 855/2554 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบค้นเพื่อคงอยู่ร่วมฟื้นฟูโบราณวัตถุภายในวัดปากน้ำ (บุ่งสะพัง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

932. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการ English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

933. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

934. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

935. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 183/2554 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

936. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการแนะแนวก่อนออกฝึกงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

937. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมการเป็นผู้ประกาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

938. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

939. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

940. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินโครงการสัมมนานานาชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

941. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

942. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

943. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

944. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 1259/2554 โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ" ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

945. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมี่ 55/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ"การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตอีสานใต้ ครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

946. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

947. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : 20/2554 โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

948. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : 44/2554 กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

949. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 76/2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

950. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

951. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

952. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

953. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : English Day ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

954. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : International conference on "Changing Ways of Life of Ethnicities in the Mekong Region"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

955. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

956. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

957. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

958. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

959. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

960. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นผู้ประกาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

961. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

962. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

963. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

964. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการ "ส่งเสริมความรุ้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

965. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

966. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

967. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

968. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 4 เลขที่ 44/2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

969. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและชนิดกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขขันกีฬามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2554 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1082 / 2554 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2554
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

970. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เป็นคณะกรรมการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ คำสั่งที่ 127/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

971. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอุบลวัฒนธรรมครั้งที่1 คน ค้า ข้าว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

972. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 คน ค้า ข้าว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

973. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

974. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

975. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

976. ผู้รับผิดชอบ : พีรวิชณ์ สัทธรรมนุวงศ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

977. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ หมาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 73/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นผู้ประกาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

978. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 183/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

979. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางท้องถนนของนักศึกษาและชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

980. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน จังหวัดขอนแก่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

981. ผู้รับผิดชอบ : ภัทร์ศินี แสนสำแดง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 73/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นผู้ประกาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

982. ผู้รับผิดชอบ : ภัทร์ศินี แสนสำแดง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 183/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

983. ผู้รับผิดชอบ : ภัทร์ศินี แสนสำแดง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 317/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

984. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 76/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคำเนินโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference and Exhibition on Changing Ways of Life of Ethnicities in Mekong Region"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

985. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

986. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

987. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : นิทรรศการดนตรีในลุ่มน้ำโขง ดนตรีจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

988. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

989. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

990. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

991. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

992. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

993. ผู้รับผิดชอบ : วกุล นิมิตโสภณ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

994. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : International Conferrence on Changing Ways of life of Ethnicities in the Mekong Region
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

995. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

996. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 1" (คำสั่งมหาวิทยาลัอุบลราชธานี ที่ 136/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

997. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 99/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

998. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : International Conference on Changing Ways of Life of the ethnicities in the Mekong region
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

999. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1259/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1000. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 855/2554 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบค้นเพื่อคงอยู่ร่วมฟื้นฟูโบราณวัตถุภายในวัดปากน้ำ (บุ่งสะพัง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1001. ผู้รับผิดชอบ : เวทางค์ มาสงค์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การเป็นพิธีกรเนื่องในงาน "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1002. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1003. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1004. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1005. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1006. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการนานาชาติ WChanging Ways of Life of Etnicities in the Mekong Region"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1007. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 20/2554 แต่งตั้งกรรมการโครงการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1008. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 313/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ " เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1009. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 44/2554 แต่งตั้งกรรมการโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1010. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน (183/2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1011. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1012. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 20/2554 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1013. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1014. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1015. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : English workshop for primary school teachers
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1016. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : Hội giảng dạy tiếng Việt Quốc tế 'International Association of Teaching Vietnamese (IATV)' ศูนย์กลางตั้งอยู่ที่เมืองบูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 - 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1017. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ โครงการสัมมนานานาชาติ International Ways of Life of Ethnicities Conference on "Changing Ways of Life of Ethnicities in the Mekong Region" ประจำปี 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1018. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1" ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1019. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ ๑ คน ค้า ข้าว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1020. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1021. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 183/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1022. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 20/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1023. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 317/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1024. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 44/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 4"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1025. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 4 คำสั่งที่ 44/2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1026. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คำสั่งที่ 20/2554
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1027. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การสัมมนานานาชาติ International Conference on "Changing Ways of Life of Ethinicities in the Mekong Region"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1028. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ครั้งที่ 4 คำสั่งที่ 44/2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1029. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คำสั่งที่ 20/2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1030. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (English Day 2011)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1031. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1032. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : อบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1033. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : 1. ศาสนา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ในลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1034. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : 2.วัดปากน้ำฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1035. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมลุ่มแม่น้าโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1036. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1037. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 183/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 'เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน'
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1038. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งเลขที่ 20/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1039. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งเลขที่ 44/2544 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1040. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1041. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1042. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การประเมินโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1043. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เลขที่คำสั่ง 45/2553 เรื่องโครงการ English Day 2010
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1044. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : nternational Seminar on “Cultural Diversity of the Mekong River: Sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries”, held during 19-20 November 2009,
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1045. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สัมนาเรื่อง Changing ways of life of etnicity in the Mekong region
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1046. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 49/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1047. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 64/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1048. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1049. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1050. ผู้รับผิดชอบ : กัญญา วัฒนกุล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" 45/2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1051. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย (English Day)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1052. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การแข่งขันกีฬาบุคลากร "กันเกราเกมส์"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1053. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการต้ดสินกิจกรรมในงานสรรพากร On Tour ปี 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1054. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประกวดดนตรีและขับร้องสองวัฒนธรรม ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1055. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 290/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1056. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 47/2553 คณะกรรมการดำเนินการจัดทำทะเบียนวัตถุ ซ่อมแซมและจัดแต่งวัตถุโบราณโครงการ "การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ"จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1057. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่10/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1058. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 36/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว (เพิ่มเติม)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1059. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 296/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1060. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1061. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1062. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย คำสั่งที่ 45/2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1063. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แห่เทียนพรรษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1064. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1003(2) 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โควต้า
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1065. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1066. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : พัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1067. ผู้รับผิดชอบ : เชาวนันท์ ทะนอก ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินกีฬา สมป.อบ.
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1068. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการงาน English Day (Spelling Bee)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1069. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการระดับชาติ "เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1070. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย: ภาษาไทยภาษาถิ่นเพื่อการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1071. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการ วันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1072. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1073. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1074. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1075. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1076. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ บ้านกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1077. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1078. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1079. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประกวดดนตรีและขับร้องสองวัฒนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1080. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1081. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1082. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1083. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กล้องวงจรปิด
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1084. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คระกรรมการโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1085. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ "เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว" (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ 31/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1086. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ที่53/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมยุวมัคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1087. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1088. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : พัฒนาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1089. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1090. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1091. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่พัฒนาการสอนภาษาไทยครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1092. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 53/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1093. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการ ม.อบ. วิจัยครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1094. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วิถีเทียน วิถีธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1095. ผู้รับผิดชอบ : ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ครอบครัวสุขสันต์ชวนกันว่ายน้ำ รุ่นที่ 1
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1096. ผู้รับผิดชอบ : ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการฤดูร้อนสอนน้องให้ว่ายน้ำ รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 1-10 เม.ย. และ 17-26 เม.ย. 2553 ณ สระว่ายน้ำยอดเศรณี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1097. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1098. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1099. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1100. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1101. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1102. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "กันเกราเกมส์" กีฬาบุคลากร สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 1 - 8 พฤษภาคม 2553
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1103. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฤดูร้อนสอนน้องให้ว่ายนำ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 12 / 2553 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1104. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เป็นคณะทำงานกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2553 โดย รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร เป็นประธานคณะทำงาน คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 166/2553 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1105. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เป็นประธานกรรมการจัดการแข่งขัน "กีฬาพื้นบ้าน" กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 (กันเกราเกมส์" ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2553
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1106. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยลาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1107. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1108. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1109. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพภายในคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง พัฒนาจิตด้วยวิถีพุทธ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1110. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1111. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่4
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1112. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1113. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาอังกฤษ หรือ English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1114. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1115. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1116. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณท์ท้องถิ่นวัดปากนำ้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1117. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1118. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งเลขที่ 54/2553 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1119. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องเล่าพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1120. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย สิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะอิเลกทรอนิกส์แก่ประชาชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1121. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1122. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ภาษาไทยภาษาถิ่นเพื่อการสอนภาษาไทยให้แก่นักเรียนในเขตอีสานใต้
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1123. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 31/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1124. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 64/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1125. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนานานาชาติ "International Seminar on Cultural Diversity of the Mekong River: Sharing Experience from Japan and the Mekong Countries"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1126. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย-ลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1127. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1128. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 31/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทยลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1129. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 296/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1130. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการแห่งชาติ “บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลง”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1131. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การพิจารณารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ( ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 4)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1132. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ "บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1133. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนานานาชาติ International Seminar on Cultural Diversity of the Mekong River: Sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1134. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1135. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1136. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1137. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : รางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 4)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1138. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1139. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องเล่าพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ลาว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1140. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาไทยแห่งชาติ (49/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1141. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย (64/2553)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1142. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ (58/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1143. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1144. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1145. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อการพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1146. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1147. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1148. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : Hội giảng dạy tiếng Việt Quốc tế 'International Association of Teaching Vietnamese (IATV)' ศูนย์กลางตั้งอยู่ที่เมืองบูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 - 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1149. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม 'อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1' คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 136/2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1150. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1151. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1152. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1153. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1154. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวปีงบประมาณ 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1155. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1156. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย 30 ก.ค. 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1157. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1158. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสัมนานานาชาติ Cultural Diversity of the Mekong River : Sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1159. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวิชาการ ''กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย'' (45/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1160. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" 45/2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1161. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โรงเรียนนักละคร
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1162. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1163. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ 3
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1164. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กรรมการงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึก๋ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 8
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1165. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มอบ.
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1166. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการ เปิดโลกภาษา วัฒนธรมและสังคมอาเซียน ลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1167. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการวิจัย มอบ. และผู้อ่ายผลงานในการประชุมวิชาการวิจัย มอบ ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1168. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง Culttural diversity of the Mekong River
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1169. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 66/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1170. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1171. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1172. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดโลกภาษา วัฒนธรรม และสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง ตามคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 66/2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1173. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1174. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1175. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน-ลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1176. ผู้รับผิดชอบ : กัญญา วัฒนกุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1177. ผู้รับผิดชอบ : กัญญา วัฒนกุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1178. ผู้รับผิดชอบ : กัญญา วัฒนกุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมทักษะการสอนฟัง พูด อ่าน และเขียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1179. ผู้รับผิดชอบ : กัญญา วัฒนกุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1180. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 56/2552 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1181. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 17/2552 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1182. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ คำสั่ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 12/2552 สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1183. ผู้รับผิดชอบ : กิติพร โชประการ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1184. ผู้รับผิดชอบ : กิติพร โชประการ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1185. ผู้รับผิดชอบ : กิติพร โชประการ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประธานคณะทำงานฝ่ายพิจารณาบทความ ในการประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1186. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 51/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการละครเพลง คนริมโขง สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1187. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่10/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1188. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1189. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1190. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมปฏิบัติการละครเพลง คนริมโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1191. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1192. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1193. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1194. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1195. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการคนริมโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1196. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ"การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1197. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1198. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1199. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1200. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ผลิตสื่อวีดีทัศน์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1201. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สัปดาห์นิทรรศการภาพถ่ายจังหวัดอุบลราชธานี: มองน้ำโขงผ่านคมเลนส์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1202. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 56/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอัง กฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1203. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1204. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1205. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1206. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษา วัฒนธรรม และสังคมอาเซียน-ลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1207. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1208. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : "ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1209. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : "แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1210. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : "อบรมทักษะทางภาษาอังกฤษภาษาสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1211. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการวัน English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1212. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 48/2552 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1213. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 59/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการประชุมทางวิชาการ " การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1214. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการต้นกล้าอาชีพ หลักสูตร"ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับบุคคลทั่วไป"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1215. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการวิชาการ เรื่อง เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2551 จัดวันที่ 9 ธันวาคม 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1216. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 17/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1217. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 56/2552 แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1218. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ "ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน" ปีงบประมาณ 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1219. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1220. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทยครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1221. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ เรื่อง เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน-ลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1222. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการด้านภาษาไทยและทัศนศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1223. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1224. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนานานาชาติ International Seminar on Cultural Diversity of Mekong river: sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1225. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการ การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1226. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (ที่ 17/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1227. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ที่ 12/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1228. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ที่ 56/2552 กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1229. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1230. ผู้รับผิดชอบ : ธวัช มณีผ่อง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1231. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1232. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1233. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมครูประถม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1234. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมครูมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1235. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1236. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1237. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการละครเพลง คนริมโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1238. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 59 /2551 คณะกรรมการดำเนินโครงการการประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1239. ผู้รับผิดชอบ : นบชนก บัวเทศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการ นิทรรศการญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1240. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินาน การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1241. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระทางสังคม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1242. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเครื่อข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที 8 ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1243. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" คำสั่ง ที่ 59/2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1244. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1245. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการเรื่อง เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน-ลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1246. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทยครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1247. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารและสาขาการท่องเที่ยว (ตามคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 88/2551 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1248. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการการประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1249. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการการประชุมวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552 (ตามคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ 59/2551 ลงวันที่ 1 กันยายน 2551)* * หมายเหตุ ยังไม่เคยใช้คำสั่งนี้
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1250. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการด้านภาษาไทยและทันศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1251. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน - ลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2551 (ตามคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 66/2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1252. ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ปีปทุม ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมโยคะ 2552
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1253. ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ปีปทุม ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเรียนโยคะสำหรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1254. ผู้รับผิดชอบ : ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"ฤดูร้อนสอนน้องให้ว่ายน้ำ รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1255. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมด้านพัฒนาบริการเยือนชุมชนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1256. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1257. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1258. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน 27-29 มีนาคม 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1259. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ที่ 56/ 2552 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1260. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1261. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ฤดูร้อนสอนน้องให้ว่ายน้ำ รุ่นที่ 7 , 8
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1262. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : 1.โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1263. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านภาษาไทยและทัศนศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1264. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ โครงการบริการวิชาการ เรื่องเปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1265. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1266. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : 45/2552 สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1267. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : 59/ 2551 การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1268. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานระดับบัณฑิศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงของประเทศไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1269. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเรื่อง "เปิดโลกภาษาและสังคมอาเซี่ยน-ลุ่มน้ำโขง" คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 66 / 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1270. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยื่น ประจำปี 2552" คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 59 / 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1271. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการลุ่มน้ำโขงศึกษานานาชาติ มอบ.วิจัย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1272. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1273. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะการสอนฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1274. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราช ธานี ที่ 59/ 2551 การประชุมวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีกรศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1275. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1276. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1277. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมการสอนทักษะฟังพูดอานและเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1278. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1279. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1280. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1281. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1282. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการนิทรรศการและการประชุมทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 "เทศกาลและงานบุญอินโดจีน: การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1283. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน-ล่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1284. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1285. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ดำเนินโครงการสัมมนาเพือพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1286. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เทคนิคการให้คำปรึกษา บุคลิกภาพและการสื่อสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1287. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1288. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1289. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1290. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1291. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน-ลุ่มนำโขง ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1292. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1293. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งที่ 8
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1294. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 1 สถานที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1295. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน - ลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1296. ผู้รับผิดชอบ : วิเชียร อันประเสริฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 66/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1297. ผู้รับผิดชอบ : วิเชียร อันประเสริฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 68/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1298. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : นิทรรศการญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1299. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กรรมการประจำกลุ่มวิชาของรายวิชาคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1300. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1301. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1302. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน คำสั่งที่ 48/2552 วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1303. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 15/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์การแต่งกายและมารยาทนักศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1304. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 66/2551 โครงการบริการวิชาการ เรื่องเปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1305. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 161 (2)/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุมน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1306. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "เรื่องเปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง" ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1307. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1308. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1309. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนานานาชาติ International Seminar on WCultural Diversity of the Mekong River: Sharing Experiences from Japan and the Mekong Countries"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1310. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านอาณาบริเวณลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1311. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1312. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1313. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Mekong Development in Transition: Challenges and Prospects
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1314. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1315. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1316. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการการดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขาในเขตอีสานใต้ (คำสั่ง 2/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1317. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นบัณฑิต และปัจจิมนิเทศดอกจานช่อที่ 9 (คำสั่ง 5/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1318. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตครั้งที่ 1 (คำสั่ง 72/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1319. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการน้องพี่สานสัมพันธ์ (คำสั่งที่ 50/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1320. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (คำสั่ง 46/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1321. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (คำสั่ง 47/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1322. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์การแต่งกายและมารยาทนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ (คำสั่ง 75/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1323. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ (คำสั่ง 52/2552)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1324. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย (คำสั่งที่ 45/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1325. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณ (คำสั่งที่ 48/2552)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1326. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ที่ 12/2552 โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1327. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ที่ 56/2552 โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1328. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการ เปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1329. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1330. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1331. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : 4. โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1332. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1333. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ASEAN-Mekong region
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1334. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English camp for youth
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1335. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1336. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English for matayom teachers
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1337. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English for pratom teachers
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1338. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English workshop for high school teachers
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1339. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English workshop for primary school teachers
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1340. ผู้รับผิดชอบ : สุนิดา สุพันธมาตย์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กิจกรรม English Day ของคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1341. ผู้รับผิดชอบ : สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1342. ผู้รับผิดชอบ : สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การอบรมการสอนทักษะ ฟังพูดอ่านและเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1343. ผู้รับผิดชอบ : สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1344. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1345. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1346. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 12/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1347. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 17/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1348. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 87/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ "ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน" (English Camp for Youth) ปีงบประมาณ 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1349. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 56/2552 โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1350. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ที่ 56/2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1351. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คำสั่งที่ 17/2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1352. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน English Camp for Youth (March 27 - 29, 09)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1353. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการวันภาษาอังกฤษ 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1354. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1355. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1356. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1357. ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ มั่นอาจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการดำเนินงานการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มน้ำโขงศึกษาของประเทศไทยครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1358. ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ มั่นอาจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-ลุ่มน้ำโขง ปีการศึกษา 2551 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 66/2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1359. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน (English Camp for Youth)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1360. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1361. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1362. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1363. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : 1. สัมมนาลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1364. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช สมประสิทธิ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การอบรมการสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1365. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช สมประสิทธิ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1366. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช สมประสิทธิ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1367. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช สมประสิทธิ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1368. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : English Camp for Youth
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1369. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการครู
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1370. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการพี่เลียง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1371. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1372. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1373. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนสำหรับครูระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1374. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1375. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1376. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดโลกภาษา วัฒนธรรมและสังคมอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1377. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1378. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : Reader วาสาร ม.อุบล
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1379. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทารพม่าและนาร์กีส
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1380. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1381. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเหลียงหน้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสานช่วง ทศวรรษ 2540-2560
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1382. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 66/2550 เรื่องแต่งตั้งกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1383. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1384. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1385. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1386. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมด้านพัฒนาบริการเยือนชุมชนงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี พ.ศ. 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1387. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1388. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1389. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1390. ผู้รับผิดชอบ : กัญญา วัฒนกุล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1391. ผู้รับผิดชอบ : กัญญา วัฒนกุล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการเล่านิทานสองภาษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1392. ผู้รับผิดชอบ : กัญญา วัฒนกุล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แปลประมวลรายวิชาให้กับสาขาประวัติศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1393. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ "การแปล: ทฤษฎีและเทคนิค" สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1394. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 18/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ" สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1395. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 21/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย" สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1396. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 44/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ "ภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้อง" สั่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1397. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : 5 ธันวามหาราช เฉลิมพระเกียริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1398. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การประกวด Isuzu D-max Goiden Dance Contest
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1399. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1400. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 8 ประจำปี 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1401. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : วันสุนทรภู่ 25 มิ.ย. 2551 โรงละครคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1402. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1403. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 37/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1404. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตรืไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1405. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยอุบลราชธานีที่ 37/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1406. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 66/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1407. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1408. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1409. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การแปล: ทฤษฏีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1410. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1411. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้อง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1412. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1413. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "การแปล" ทฤษฎีและเทคนิค คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1/ 2551 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1414. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ที่ 18/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯอบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1415. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ที่ 21/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1416. ผู้รับผิดชอบ : จุฬาลักษณ์ กุคำอู ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4 ตามคำสั่งคณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 66/255
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1417. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 46/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1418. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การแปล: ทฤษฎีและเทคนิค"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1419. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1420. ผู้รับผิดชอบ : ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1421. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คส.คศ.ที่ 66/2550 เรื่องแต่งตั้งกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1422. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 33/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3 สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1423. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 37/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน" สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1424. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การประกวดเรื่องเล่าชาวอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1425. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "รักษ์โลกแล้วโลกจะรักษ์เรา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1426. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1427. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1428. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1429. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 33/2551 โครงการบริการวิชาการเรื่อง "เปิดโลกภาษาตะวันออก ครั้งที่ 3"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1430. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 37/2551 โครงการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1431. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การแปล: ทฤษฎีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1432. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : จัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1433. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1434. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1435. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง "วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1436. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 6/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการเหลียวหน้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสาน ฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1437. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 59/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการ " การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน " วันที่ 1 กันยายน 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1438. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การแปล ทฤษฎีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1439. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1440. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1441. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1442. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการ "เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1443. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1444. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การแปล : ทฤษฎีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1445. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การแปล: ทฤษฎีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1446. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : อบรมการเล่านิทาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1447. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1448. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1449. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1450. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิโครงการ "เปิดโลกภาษาตะวันออก ครั้งที่ 3"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1451. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1452. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1453. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้นำท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (ตามคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 74/2550)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1454. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เวทีมนุยศาตร์ไทยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4 (ตามคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 66/2550)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1455. ผู้รับผิดชอบ : ประจัน มณีนิล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเหลียวหน้าแลหลังการเปลี่ยแปลงสังคมชนบทอีสาน ช่วงทศวรรษ 2540 - 2560 (วิพากษ์เศรษฐกิจพอเพียง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1456. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1457. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : นิทานสองภาษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1458. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : "ฤดูร้อนสอนน้องให้ว่ายน้ำ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1459. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : 1. โครงการอบรมครูผู้สอนกีฬาลีลาศขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2550 (สิงหาคม 2551)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1460. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : 2. "อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูผู้สอนลีลาศระดับขั้นพื้นฐาน (Open Besic)"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1461. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : 2. โครงการฤดูร้อนสอนน้องให้ว่ายนำ ปีงบประมาณ 2550 ( เมษายน 2550)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1462. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษ์ เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเรื่อง "ฝายบ้านกุ่มการเปลี่ยนแปลงแม่น้ำโขง คนอุบลฯ ต้องร่วมตัดสินใจ"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1463. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษ์ เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เหลียวหลังแลหน้าการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสานทศวรรษ 2540-2560 (โดยสาขาสังคมศาสตร์)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1464. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเวทีวิจัยงานมนุษย์ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1465. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การอบรมผู้นำท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อโครงการ การการอบรมผู้นำท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวชุมชนท่านกลางกระแสทุน สถานที่ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี วันเวลา 26 มกราคม 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1466. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการการประชุมทางวิชาการ "การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ประจำปีการศึกษา 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1467. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1468. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1469. ผู้รับผิดชอบ : ไพรชล อินทนูจิต ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1470. ผู้รับผิดชอบ : ไพรชล อินทนูจิต ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : สอนภาษาอังกฤษผ่านนิทาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1471. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการวันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1472. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ " กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย "
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1473. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "การแปล: ทฤษฎีและเทคนิค"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1474. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1475. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการการแปล: ทฤษฎีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1476. ผู้รับผิดชอบ : รุ่งทิพย์ อันมัย ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมภาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1477. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English days
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1478. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : Translation: Techniques and Theories
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1479. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : Translation: Theory and Techniques
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1480. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : นิทานภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1481. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1482. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : อบรมการเล่านิทานสองภาษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1483. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การแปลทฤษฎีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1484. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ"กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1485. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1486. ผู้รับผิดชอบ : วกุล นิมิตโสภณ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 33/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1487. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1488. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1489. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1490. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4 (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 66/2550) ตำแหน่ง : กรรมการ ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1491. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2 (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 117(2)/ 2551)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1492. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 63/2550)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1493. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 37/2551)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1494. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1495. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 66/2550 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1496. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเหลียวหน้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสานช่วงทศวรรษ 2540-2560 (วิพากษ์เศรษฐกิจพอเพียง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1497. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เหลียวหน้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสานช่วงทศวรรษ 2540-2560 (วิพากษ์เศรษฐกิจพอเพียง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1498. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 66/2550 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1499. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1500. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการนิทรรศการญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1501. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1502. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1503. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : 1.โครงการจริยธรรมและคุณธรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1504. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การจัดแสงเสียงในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1505. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1506. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนทางวิชาการเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอีสาน วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1507. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1508. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการ "การแปล: ทฤษฎีและเทคนิค"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1509. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1510. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ "วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย" (คำสั่ง 57/2551)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1511. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1512. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1513. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "ภาษาอังกฤษจากพี่สู่น้อง"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1514. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสารและหลักสูตรท่องเที่ยว
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1515. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ที่ 21/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1516. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 33/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก (ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1517. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การแปล: ทฤษฎีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1518. ผู้รับผิดชอบ : สิทธิชัย เทพสุระ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 21/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1519. ผู้รับผิดชอบ : สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1520. ผู้รับผิดชอบ : สุชินต์ ดรุณพันธ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการเหลียวหน้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสานช่วงทศวรรษ 2540-2560 (วิพากษ์เศรษฐกิจพอเพียง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1521. ผู้รับผิดชอบ : สุนิดา สุพันธมาตย์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กิจกรรม English Day ของคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1522. ผู้รับผิดชอบ : สุนิดา สุพันธมาตย์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1523. ผู้รับผิดชอบ : สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English DAy
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1524. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1525. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1526. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1527. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ "การแปล: ทฤษฎีและเทคนิค"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1528. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1529. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กรรมการกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย คำสั่งคณะที่ 21/2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1530. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 4 ที่ 66/2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1531. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการบริการวิชาการ การแปล:ทฤษฎีและเทคนิค คำสั่งคณะที่ 1/2551
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1532. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กรรมการโครงการบริการวิชาการ อบรมการเล่านิทานภาษาอังกฤษ คำสั่งคณะที่ 18/2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1533. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "การแปล : ทฤษฎีและเทคนิค" ที่ 1/ 2551
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1534. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1535. ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ มั่นอาจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ศธ66/2550 แต่งตั้งคระกรรมการโครงการจัดประชุมนานาชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1536. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เหลียวหน้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสานช่วงทศวรรษ 2540 - 2550 ( วิพากษ์เศรษฐกิจพอเพียง )
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1537. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : 1. เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1538. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : 2. บรรยายทางวิชาการในรายวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1539. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช ปวงสุข ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การแปล ทฤษฎีและเทคนิค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1540. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช สมประสิทธิ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1541. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช ปวงสุข ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการ "กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1542. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช สมประสิทธิ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการเล่านิทานสองภาษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1543. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1544. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : Story -telling
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1545. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : Translation Project
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1546. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1547. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1548. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1549. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : อบรมผู้นำท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1550. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1551. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : กำลังอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง ในโครงการบริการวิชาการเรื่อง เหลี่ยวหย้าแลหลังการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทอีสาน 2540-2560
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1552. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1553. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1554. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1555. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 024/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา" สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1556. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 46/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา" สั่ง ณ วันที่17 กรกฏาคม 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1557. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 31/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1558. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 34/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1559. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 42/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการการแสดงและนาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1560. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 53/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการMSU Dance Concert on Tour
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1561. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการบันทึกกลอนลำเพื่อเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน (หมอลำเมืองนักปราชญ์ ฉลององค์มหาราช 80 พรรษา)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1562. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : อีสานศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1563. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การผลิตสื่อสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1564. ผู้รับผิดชอบ : จุฬาลักษณ์ กุคำอู ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1565. ผู้รับผิดชอบ : จุฬาลักษณ์ กุคำอู ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1566. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คส.ศป 40/2550 ลว. 19 มิ.ย.50 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1567. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1568. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : English for tourism
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1569. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การผลิตสื่อสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1570. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1571. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ 'การสอนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1572. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : MSU Dance Concert on Tour
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1573. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ (ฝ่ายตัดสินการประกวดสุนทรพจน์)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1574. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1575. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1576. ผู้รับผิดชอบ : ธัญพร บุตรแสน ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1577. ผู้รับผิดชอบ : ธัญพร บุตรแสน ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการนิทรรศการญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1578. ผู้รับผิดชอบ : ธัญพร บุตรแสน ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : บรรยายพิเศษภาษาและวัฒนธรรมญญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1579. ผู้รับผิดชอบ : ธิราพร ศรีบุญยงค์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การสอนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1580. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1581. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1582. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมผู้นำท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1583. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยครั้งที่ 4 "การสอนวรรณกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในบริบทสังคมร่วมสมัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1584. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1585. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1586. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : Materials Adaptation and Development for Primary School English Teachers
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1587. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : จัดการแข่งขันและส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน รอบรองชนะเลิศระดับภาค
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1588. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1589. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 31 / 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1590. ผู้รับผิดชอบ : วิศรุตา เฟอร์รารา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการจัดนิทรรศการญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1591. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการนิทรรศการญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1592. ผู้รับผิดชอบ : ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1593. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การฝึกอบรมด้านพัฒนาบริการเยือนชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1594. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : อีสานศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1595. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยครั้งที่ 4 (คำสั่งที่ 40/2550)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1596. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณ (คำสั่งที่ 45/2550)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1597. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : ที่ 024/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1598. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : ที่ 44/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1599. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : ที่ 46/2550 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1600. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการประเภทโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง"อักษรโบราณอีสาน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1601. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการเรื่อง "การสัมมนาพัฒนาการสอนภาษาไทย ครั้งที่ 4"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1602. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1603. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1604. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1605. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การสอนทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 39/2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1606. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : อีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1607. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช ปวงสุข ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา" ลงวันที่ 17 ก.ค. 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1608. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช ปวงสุข ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1609. ผู้รับผิดชอบ : อรนุช ปวงสุข ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว" ลงวันที่ 5 ก.ค. 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1610. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : English for Tourism
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1611. ผู้รับผิดชอบ : อรุณี ยี่ทอง ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : เรื่อง Teachers' Academic Training Program ชื่อโครงการ Teaching Techniques for Primary Teachers สถานที่ Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University วันเวลา 7-11 May 2007
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1612. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : นาฏยศิลป์ตะวันตก MSU Dance on Tour
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ

1613. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : อีสานศึกษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : บริการวิชาการ