จำนวน 638 รายการ

1. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงกรรวบรวมภูมิปัญญาทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2558 โครงการวรรณกรรม - นาฎการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี-
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. ผู้รับผิดชอบ : กฤษกร ไสยกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการ "วรรณกรรม-นาฏการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่อง พระรถ-เมรี สู่การแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4. ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา หนองเป็ด ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ค.ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวอสานในพื้นลุ่มแม่น้ำโขง ชี มูล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ชายคาเรื่องสั้น: ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 18/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะเหวดของชาวอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 18/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะเหวดของชาวอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การศึกษารวบรวมการแปรของคำศัพท์ในภาษาไทยถิ่นอีสาน : 6 จังหวัดตามแนวลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 2 ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมคำศัพท์ในตำราไวยากรณ์ไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

11. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นอีสานจังหวัดอุบลราชธานี : ฉบับคำและสำนวนที่เป็นกริยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

12. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ขุมคลังความรู้ทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์แห่งอาเซียน : การจัดทำข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

13. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อารยธรรมจีนในอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอีสานใต้เรื่องจิตรกรรมในศาสนสถานจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

14. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อารยธรรมจีนในอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอีสานใต้เรื่องจิตรกรรมในศาสนสถานจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

15. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

16. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : พิธีกรรมบุญผะเหวด: กรณีศึกษาในแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

17. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

18. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

19. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 81/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการวรรณกรรม-นาฏการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถ-เมรี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

20. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 18/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การสืบทอดฮีดสิบสอง : บุญผะเหวดของชาวอีสาน โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

21. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : 108/2557 โครงการประกวดเรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน ชายคาเรื่องสั้น ปีที่ 1 (2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

22. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 18/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญเผวดของชาวอีสาน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

23. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 18/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญเผวดของชาวอีสาน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงาบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

24. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลทางการวิจัยภาษาศาสตร์ : พจนานุกรมภาษาไทย-จีน-จีนโบราณ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

25. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ขุมคลังความรู้ทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์แห่งอาเซียน: การจัดทำฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

26. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวรรณกรรม-นาฏการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถ-เมรี สู่การแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

27. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อารยธรรมจีนในอาเซียน: การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอีสานใต้เรื่องจิตรกรรมในศาสนสถานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

28. ผู้รับผิดชอบ : บุญชู ภูศรี ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : [18/2559] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

29. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลทางการวิจัยภาษาศาสตร์เชิงประวัติ:พจนานุกรมภาษาไทย-จีน-จีนโบราณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

30. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่71/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม เรื่อง "ขุมคลังความรู้ทางภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์แห่งอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้" ประจำปีงบประมาณ 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

31. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 73/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเรื่อง อารยธรรมจีนในอาเซียน: การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอีสารใต้เรื่องจิตรกรรมในศาสนสถานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

32. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวรรณกรรม-นาฏการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถ-เมรีสู่การแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

33. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมร งปม.58 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

34. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : อารยธรรมจีนในอาเซียน:การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอีสานใต้เรื่องจิตกรรมในศาสนสถานจีนในจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

35. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมภูมิปํญญาทอเสื่อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

36. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการมหกรรม เดิน-วิ่ง คอรัปชั่น "ฉัน" ฉันไม่ขอรับ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

37. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ชายคาเรื่องสั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

38. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 2: ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

39. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

40. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 2 : ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

41. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวรรณกรรม-นาฎการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ นิทานพื้นบ้าน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

42. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : จิตรกรรมในศาสนสถานจีนใน จ.อุบลราชธานี งปม.58 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59 (ดูหลักฐานได้ที่ อ.เมชฌ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

43. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการวรรณกรรม-นาฎการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระเถ-เมรี สู่การแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่่(เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

44. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ทำนุฯ ศัพทานุกรมภาษาไทย-จีน-จีนโบราณ งปม.59 ส่งใช้ใบสำคัญเรียบร้อยแล้วในปี 59 (ดูหลักฐานได้ที่ อ.เมชฌ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

45. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมร งปม.58 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59 (ดูหลักฐานได้ที่ อ.เมชฌ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

46. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลทางการวิจัยภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์: พจนานุกรมภาษาไทย - จีน - จีนโบราณ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 120/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

47. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ขุมคลังความรู้ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์แห่งอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

48. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : วรรณกรรม-นาฏกรรมในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถ - เมรี สู่การแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 81/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

49. ผู้รับผิดชอบ : ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี ลอยกระทง ม.อุบลฯ ประจำปี 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

50. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

51. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : จิตรกรรมในศาสนสถานจีนใน จ.อุบลราชธานี งปม.58 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

52. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ทำนุฯ ศัพทานุกรมภาษาไทย-จีน-จีนโบราณ งปม.59 ส่งใช้ใบสำคัญเรียบร้อยแล้วในปี 59
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

53. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมร งปม.58 ส่งใช้ใบสำคัญและรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วในปี 59
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

54. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : วรรณกรรมนาฎการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ นทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรี (สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ประธานคณะกรรมการ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

55. ผู้รับผิดชอบ : ราม ประสานศักดิ์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ชายคาเรื่องสั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

56. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลทางการวิจัยภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์: พจนานุกรมภาษาไทย - จีน - จีนโบราณ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 120/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

57. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "ขุมคลังความรู้ทางภาษาศาสตร์ชาติพันธ์ุแห่งอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้" (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 71/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

58. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "อารยธรรมในอาเซียน : การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอีสานใต้เรื่องจิตรกรรมในศาสนสถานจีน" (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 73/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

59. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : วรรณกรรม-นาฏกรรมในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถ - เมรี สู่การแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 81/2558)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

60. ผู้รับผิดชอบ : วริยาภรณ์ เตียวเจริญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : English Day
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

61. ผู้รับผิดชอบ : วริยาภรณ์ เตียวเจริญ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ วันไหว้ครู ประจำปีการสึกษา 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

62. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

63. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

64. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การศึกษารวบรวมศิลปะช่างญวนที่ปรากฏในวัด จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

65. ผู้รับผิดชอบ : ศราวุฒิ โภคา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา ประจำปี 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

66. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยอธิการบดี ครั้งที่ 8
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

67. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 81/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวรรณกรรม-นาฎการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถ-เมรีสู่การแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

68. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : การรวบรวมภูมิปัญญาการทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

69. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 69/2558 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 .โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานก้อมเป็นภาษาอังกฤษ" วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

70. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดทำฐานข้อมูลทางการวิจัยภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ : พจจนานุกรมภาษาไทย - จีน - จีนโบราณ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

71. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยทางภาษาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง และอาเซียน : บทเรียนภาษาไต -ปู้อี - จ้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

72. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยชาวไทยเชื้อสายจีนในอีสานใต้ เรื่องจารึกในศาสนสถานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

73. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการวรรณกรรม-นาฏการในอาเซียน การอนุรักษ์และเผยแพร่ : นิทานพื้นบ้านสู่งการแสดงละครชาตรีเครื่องใหญ่
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

74. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ บุญอาจ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2559
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

75. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมภูมิปัญญาทอเสื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

76. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 69/2558 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 “โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานก้อมเป็นภาษาอังกฤษ” วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

77. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร (20 มิถุนายน 2558)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

78. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานก้อมเป็นภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (22 สิงหาคม 2558)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

79. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : ชายคาเรื่องสั้น ประจำปีงบประมาณ 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

80. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2559
ชื่อโครงการ : จิตรกรรมศาสนสถานจีน ใน จ.อุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

81. ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา หนองเป็ด ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การศึกษาและรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

82. ผู้รับผิดชอบ : เขมจิรา หนองเป็ด ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริการเยือนชุมชนในงานเทศกลาเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

83. ผู้รับผิดชอบ : จารุณี อนุพันธ์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : แข่งขันเล่านิทานอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

84. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

85. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมคำศัพท์ในตำราไวยากรณ์ไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

86. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นอีสานจังหวัดอุบลราชธานี : ฉบับคำและสำนวนที่เป็นกริยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

87. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นอีสานจังหวัดอุบลราชธานี : ฉบับคำและสำนวนที่เป็นกริยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

88. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน:การจัดทำพจนานุกรมตระกูลมอญ-เขมร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

89. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 "การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

90. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

91. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน : การจัดทำพจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมร ในประเทศจีนตอนใต้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

92. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน ฉบับสองภาษาไทย-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

93. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงสู่ประชาชน: กลุ่่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

94. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่72/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเรื่อง ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน : การจัดทำพจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในประเทศจีนตอนใต้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

95. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

96. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีงบประมาณ 2558
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

97. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

98. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : นิทานก้อม (อ.เสาวดี)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

99. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการฝ่ายเทคนิคในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลฯ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

100. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 1: ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

101. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

102. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

103. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน: การจัดทำพจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในประเทศจีนตอนใต้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

104. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การจัดทำพจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในประเทศจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

105. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

106. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การจัดทำพจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในประเทศจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

107. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

108. ผู้รับผิดชอบ : ยุวดี จิตต์โกศล ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

109. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน : การจัดทำพจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ - เขมรในประเทศจีนตอนใต้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

110. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

111. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : เรื่องผีในอีสาน: ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วยและเวียดนามที่อาศัยอยู่ในบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

112. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

113. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Folktale Telling Activities)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

114. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : การศึกษาและรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

115. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

116. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

117. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2558
ชื่อโครงการ : ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

118. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 80 / 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 10
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

119. ผู้รับผิดชอบ : จารุณี อนุพันธ์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 83/2557: โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Folktale Telling Contest for High School Students) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

120. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

121. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

122. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโครงการ "เรื่องผีในอีสาน : ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วย และเวียดนาม ที่อาศัยอยู่บริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

123. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน ฉบับสองภาษาไทย-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

124. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงสู่ประชาชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

125. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ไทย ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

126. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลาน"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

127. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 "การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

128. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557 "การจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลาน"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

129. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

130. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

131. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

132. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร ฉบับสองภาษาไทย-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

133. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน ฉบับสองภาษาไทย-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

134. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงสู่ประชาชน : นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(เน้นจีนตอนใต้)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

135. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงสู่ประชาชน : นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน(เน้นจีนตอนใต้)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

136. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจากนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

137. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 "นิทานไทย : แปลงนิทานผสานสื่อร่วมสมัย มูลค่าใหม่ที่น่าจับตามอง”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

138. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 นิทานไทย : แปลงนิทานผสานสื่อร่วมสมัย มูลค่าใหม่ที่น่าจับตามอง”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

139. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

140. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 นิทานไทย : แปลงนิทานผสานสื่อร่วมสมัย มูลค่าใหม่ที่น่าจับตามอง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

141. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมไทยอีสานฉบับคำกริยาวิเศษณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

142. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สืบสานภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

143. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สืบสานภาษาและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทโย้ยในไทยและ สปป.ลาว
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

144. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคณธรรมจริยธรรมตามบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

145. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน ฉบับสองภาษาไทย-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

146. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงสู่ประชาชน นิทรรศการกลุ่มชาติพันธ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(เน้นจีนตอนใต้)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

147. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

148. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่014/2557 เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

149. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่015/2557 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน ฉบับสองภาษาไทย-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

150. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่016/2557 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงสู่ประชาชน : นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(เน้นจีนตอนใต้)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

151. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ป่าต้นน้ำร่องก่อ ปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

152. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าในเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

153. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 129/2556 รวบรวมนิทานเรื่องเล่าดอนปู่ตา (โครงการ อ.สุรัชดา คนึงเพียร)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

154. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 74/ 2556 ประกวดการเล่านิทานอาเซียน (โครงการ ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

155. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ทำนุฯ การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียน (to be heod on Sat Sept 13 @ Sri Muangmai School)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

156. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน ฉบับภาษาไทย-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

157. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

158. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

159. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนจากสื่อนิทาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

160. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย กระทรวงวัฒนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

161. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

162. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

163. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการการจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

164. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

165. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

166. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การเผยแพร่ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงสู่ประชาชน นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

167. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : ทำนุฯ การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

168. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ในจีนตอนใต้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

169. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรวบรวมเรื่องเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับดอนผีปู่ตา เพื่อจัดทำเป็นหนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

170. ผู้รับผิดชอบ : รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

171. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 83/2557 การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

172. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรจีน ฉบับสองภาษาไทย - จีน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 031/2557)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

173. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษา สังคมและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 030/2557)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

174. ผู้รับผิดชอบ : วริยาภรณ์ เตียวเจริญ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

175. ผู้รับผิดชอบ : เวทางค์ มาสงค์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมเรื่องเล่าดอนผีปู่ตาฯเพื่อจัดทำเป็นหนังสือสองภาษา (คำสั่งเลขที่ 129/2556)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

176. ผู้รับผิดชอบ : ศุภมน อาภานันท์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ชื่อโครงการ "สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่๑๐"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

177. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงงถ้วยอธิการบดี ครั้งที่ 6
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

178. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดการแข่งขัน ยูบียู โอเพ่น ครั้งที่ ๕
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

179. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

180. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันอาเซียน ปีงบประมาณ 2557
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

181. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

182. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

183. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เรื่องผีในอีสาน: ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วย และเวียดนามที่อาศัยอยู่ในบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

184. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : เรื่องผีในอีสาน: ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วยและเวียดนามที่อาศัยอยู่ในบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

185. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การแข่งขันเล่านิทานอาเซียนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

186. ผู้รับผิดชอบ : สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 129/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรวบรวมเรื่องเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับดอนผีปู่ตา เพื่อจัดทำเป็นหนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

187. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การแข่งขันเล่านิทานอาเซียนภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

188. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานอาเซียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

189. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : รวบรวมเรื่องเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับดอนผีปู่ตา เพื่อจัดทำเป็นหนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

190. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : 74/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

191. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการกุลาต่องสูกับตำนานพื้นถิ่นอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

192. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมเรื่องเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับดอนผีปู่ตา เพื่อจัดทำเป็นหนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

193. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 74/2556 คณะกรรมการโครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

194. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

195. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (งบ ส.ก.อ จัด 8 พ.ย. 56)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

196. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

197. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

198. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2557
ชื่อโครงการ : การสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาสังคมและวัฒนธรรมจีนจากสื่อนิทานจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

199. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : มหกรรมภูมิปัญญาอีสานครั้งที่สอง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

200. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

201. ผู้รับผิดชอบ : กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โึครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริการเยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

202. ผู้รับผิดชอบ : จารุณี อนุพันธ์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : 73/2556 โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

203. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

204. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยสืบทอดงานประติมากรรมเทียนพรรษา จังหวัดอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

205. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมคำศัพท์ในไวยากรณ์ไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

206. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นอีสาน จังหวัดกอุบลราชธานี ฉบับคำกริยาและสำนวนที่เป็นกริยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

207. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : พจนานุกรมภาษาไทยถิ่นอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับคำกริยาและสำนวนที่เป็นกริยา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

208. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงเรื่อง เรื่องผีในอีสาน : ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วย และเวียดนามที่อาศัยอยู่บริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

209. ผู้รับผิดชอบ : ชาญชัย คงเพียรธรรม ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เรื่องผีในอีสาน : ความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วย และเวียดนามที่อาศัยอยู่บริเวณอีสานใต้ของไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

210. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนาน กวางสี)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

211. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำพจนานุกรมคำพ้องภาษาไทยถิ่นอีสาน-จีน เพื่อการศึกษาวิจัยทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

212. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

213. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การสืบทอดฮีตสิบสอง: กรณีศึกษาบุญซำฮะและบุญข้าวประดับดิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

214. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการ การจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

215. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

216. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลาน"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

217. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : บุญผะเหวด: การสืบทอดฮีตสิบสองของชาวอีสาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

218. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

219. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำพจนานุกรมคำพ้องภาษาถิ่นอีสาน-จีน เพื่อการวิจัยทางภาษาศาสตร์เชงประวัติศาสตร์และการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาคอีสาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

220. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำพจนานุกรมคำพ้องภาษาถิ่นอีสาน-จีน เพื่อการวิจัยทางภาษาศาสตร์เชงประวัติศาสตร์และการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาคอีสาน [2556
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

221. ผู้รับผิดชอบ : ดวงดาว พันธ์นิกุล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : 74/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

222. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการพจนานุกรมภาษาอีสาน ฉบับคำกริยาวิเศษณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

223. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการพจนานุกรมภาษาอีสาน ฉบับคำกริยาวิเศษณ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

224. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำพจนานุกรมคำพ้องภาษาไทยถิ่นอีสาน-จีน เพื่อการศึกษาวิจัยทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ไท และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาคอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

225. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่๑๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

226. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

227. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในงานแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

228. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าในเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

229. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าในเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

230. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 73/2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

231. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การแข่งขันเล่านิทานอาเซียน 74/2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

232. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการมหหรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 2 (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 13/2556)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

233. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และการจัดทำฐานข้อมูลประเพณีบุญบั้งไฟเมืองยโสธร
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

234. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และการจัดทำฐานข้อมูลประเพณีบุญบั้งไฟเมืองยโสธร
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

235. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

236. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

237. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอีสานครั้งที่ ๒
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

238. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานงานบุญอีสาน ฮีต 12 : นิทรรศการที่มีชีวิต "เฮือนเก่าบ้านศรีไค
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

239. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : สืบสานงานบุญอีสาน ฮีต 12: นิทรรศการที่มีชีวิต "เรือนเก่าบ้านศรีไค"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

240. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลคำสอนของชาวเขมรถิ่นไทน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

241. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลคำสอนภาษาเขมรถิ่นไทย งปม.ทำนุฯ 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

242. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำพจนานุกรมคำพ้องภาษาไทยถิ่นอีสาน-จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

243. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำพจนานุกรมคำพ้องภาษาไทยถิ่นอีสาน-จีน งปม.ทำนุ ปี 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

244. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการจัดฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ งปม.ทำนุ ปี 2556
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

245. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับมัธยมปลาย (คำสั่งที่ ึ73/56)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

246. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานอาเซี่ยน(คำสั่งอยู่ในระบบออนไลน์ของคณะฯ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

247. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลชาติพันธุ์กุลา ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และยโสธร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

248. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลชาติพันธุ์กุลา ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และยโสธร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

249. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานงานบุญอีสาน ฮีต12: นิทรรศการที่มีชีวิต “เฮือนเก่าบ้านศรีไค”
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

250. ผู้รับผิดชอบ : ยุวดี จิตต์โกศล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

251. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : Story-Telling
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

252. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 74/2556 แต่่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่่งขันแล่านิทานพื้นบ้านอาเซี่ยนโดยใช้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

253. ผู้รับผิดชอบ : วกุล นิมิตโสภณ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ ๒"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

254. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : ที่ 73/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

255. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

256. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

257. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

258. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เรื่องผีในอีสาน: ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วย และเวียดนามที่อาศัยอยู่ในบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

259. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เรื่องผีในอีสาน: ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับผีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว เขมร ส่วย และเวียดนามที่อาศัยอยู่ในบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

260. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การรวบรวมข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์กุลาในจังหวัดอุบลราชธานี และยโสธร
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

261. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : กุลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

262. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ คำคง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

263. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

264. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมภูมิรู้ฟื้นฟูทักษะภาษาเพื่อการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

265. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครบการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 2 คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ 13/2556
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

266. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์กุลา ในเขต จ.อุบลราชธานีและยโสธร
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

267. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

268. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร จันทร์พวง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ในอีสานใต้ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนนาน กวางสี)ประจำปีงบประมาณ 2556
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

269. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร จันทร์พวง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

270. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบริการเยือนชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

271. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าในเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

272. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

273. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 73/2556
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

274. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

275. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : ชาวกุลา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

276. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง เรื่องผีในอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

277. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง เรื่องผีในอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

278. ผู้รับผิดชอบ : อรัญญา บุทธิจักร์ ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

279. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : แข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

280. ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา สิมลี ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : เสริมภูมิรู้ฟื้นฟูทักษะภาษาเพื่อการพัฒนาชุมชน (โครงการภารกิจเร่งด่วนและรองรับนโยบายการพัฒนา กิจกรรมบูรณาการวิชาการ วิจัย ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

281. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2556
ชื่อโครงการ : พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

282. ผู้รับผิดชอบ : กชรัตน์ จันทร์งาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เลขที่ 68/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

283. ผู้รับผิดชอบ : กนกวรรณ มะโนรมย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : มหกรรมภุมิปัญญาเพื่อพัฒนาอีสานครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

284. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 96/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 9 บทละครพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

285. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1538/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

286. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 96/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

287. ผู้รับผิดชอบ : กันตพัฒน์ ตรินันท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : รวบรวมข้อมูลประวัติงานประเพณีฯ คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 94/2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

288. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

289. ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ สมิธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอุบลวัฒนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

291. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 92/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

292. ผู้รับผิดชอบ : จุฬามาศ สุวรรณบูล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่68 /2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

293. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

294. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การสืบทอดฮีตสิบสอง: กรณีศึกษาบุญซำฮะและบุญข้าวประดับดิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

295. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การสืบทอดฮีตสิบสอง: บุญผะเหวดของชาวอีสาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

296. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานีระยะที่ 1 ช่วงแรก ต.ค.54 – มี.ค.55
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

297. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

298. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

299. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ ๒"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้้งที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

301. ผู้รับผิดชอบ : ธวัช มณีผ่อง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนะรรม มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

302. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการพจนานุกรมภาษาอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

303. ผู้รับผิดชอบ : นงลักษณ์ สูงสุมาลย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

304. ผู้รับผิดชอบ : นพพร ช่วงชิง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอิสานฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

305. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรรณศิลป์ ครัง้ที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

306. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

307. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าในเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

308. ผู้รับผิดชอบ : เนตรดาว เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : งานมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

309. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

310. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

311. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 85/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่๑
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

312. ผู้รับผิดชอบ : ประภาพร ศศิประภา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 96/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่๙ บทละครพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6:ละครสื่อเพื่อพัฒนาภาคประชาชนและเสนอแนวคิดทางสังคมและการเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

313. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

314. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าในเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

315. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

316. ผู้รับผิดชอบ : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 1 (กิจกรรมเพิ่มเติม) (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 85/2555)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

317. ผู้รับผิดชอบ : พจน์ ไชยเสนา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

318. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษ์ เถาถวิล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาอีสานกับการพัฒนาครังที่1
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

319. ผู้รับผิดชอบ : พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอิสานฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

320. ผู้รับผิดชอบ : พลวิเชียร ภูกองไชย ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

321. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลระยะที่1 แนวคิดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

322. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

323. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรมอุบลวัฒนธรรมครั้งที่๒
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

324. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2554 การประชุมวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

325. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

326. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

327. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

328. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของพอีสานใต้
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

329. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การจัดทำสารานุกรมศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคอีสานตอนล่าง งปม.ปี 2555ดูหลักฐานหน้าเว็บคณะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

330. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

331. ผู้รับผิดชอบ : เมธี แก่นสาร์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมข้อมูลประวัติ งานประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเหล่าเสือโก้ก
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

332. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

333. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานีระยะที่ 1 ช่วงแรก ต.ค.54 – มี.ค.55
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

334. ผู้รับผิดชอบ : ลักษมี นวมถนอม คีมูระ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการรวบรวมข้อมูลประวัติงานประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเหล่าเสือโกก้
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

335. ผู้รับผิดชอบ : วชิราภรณ์ กิจพูนผล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการชมรมดาบสากล จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

336. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

337. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 9 บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 : ละครสื่อเพื่อพัฒนาภาคประชาชนและเสนอแนวคิดทางสังคมและการเมือง (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 96/2555)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

338. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

339. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1924/2554 เรืื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานี ระยะที่ 1: แนวคิดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

340. ผู้รับผิดชอบ : วิชุลดา พิไลพันธ์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่1924/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานี ระยะที่ 1: แนวคิดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

341. ผู้รับผิดชอบ : วิเชียร อันประเสริฐ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการ “มหกรรมภูมิปัญญาอีสาน ครั้งที่ 1”
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

342. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

343. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งอนุกรรมการอาคารพักอาศัย หลังที่ 2
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

344. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานีระยะที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

345. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

346. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ ๑
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

347. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 68/2555 โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

348. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 85/2555 โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสาน ครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

349. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 92/2555 โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

350. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

351. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 9 (คำสั่งที่ 96/2555)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

352. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

353. ผู้รับผิดชอบ : สายสุนี ชัยมงคล ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

354. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการ การประชุมวิชาการ ระดับชาติทางวัฒนธรรม"อุบลวัฒนธรรม"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

355. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการอุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 2 "กิน เที่ยว เกี้ยว เล่น"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

356. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ศธ.0529.9.1/พิเศษ โครงการจัดตั้งพิพิธภัรฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานีระยะที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

357. ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ตันเลิศ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : ศธ.0529.9.1/ว.208 คณะกรรมการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

358. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

359. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ วิฑูรย์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

360. ผู้รับผิดชอบ : สุรศักดิ์ คำคง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เล่านิทาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

361. ผู้รับผิดชอบ : สุรสม กฤษณะจูฑะ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

362. ผู้รับผิดชอบ : สุรัชดา คนึงเพียร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 68/2555 แข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

363. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรม ครั้งที่ 2"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

364. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ทรงคุณค่าในเขตอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

365. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : พิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

366. ผู้รับผิดชอบ : สุวิภา ชมภูบุตร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 68/2555 โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

367. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คำสั่งที่ 92/2555 งบ ส.ก.อ จัด 8 ส.ค. 55)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

368. ผู้รับผิดชอบ : เสาวดี กงเพชร ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (คำสั่งที่ 68/2555 จัด 17 ส.ค. 55)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

369. ผู้รับผิดชอบ : เสาวลักษณ์ หีบแก้ว ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : มหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

370. ผู้รับผิดชอบ : เหมวรรณ เหมะนัค ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการมหกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอีสานครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

371. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 62/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

372. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 68/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอีสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ(ค.ทำนุบำรุงฯ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

373. ผู้รับผิดชอบ : อธิคม เทียนทอง ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 98/2554 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการฝึกอบรมปฏิบัติโยคะเพื่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

374. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

375. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : 62/2555 เเต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเเข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านอิสานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

376. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : เเต่งตั้งคณะกรรมการโครงการผึกอบรมปฏิบัติโยคะเพี่อสุขภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

377. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2555
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

378. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 56/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

379. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

380. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

381. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คลิปไหว้พระ 9 วัด เมืองอุบลฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

382. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความรู้ความรู้ความเข้าใจต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

383. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : สัมมนานานาชาติ International Conference Ways of Life of Ethnicities in the Mekong Region
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

384. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : หนังสือช่างเทียนเมืองอุบลฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

385. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : หนังสือพระดังเมืองอุบลฯ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

386. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

387. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 21/2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

388. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

389. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณธ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

390. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการ "การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่วัดปากน้ำ ตำบลกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

391. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเยือนชุมชนประเพณีงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

392. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

393. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

394. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

395. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

396. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : สัมมนาระดับชาติ ศาสนา ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

397. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี-นาฎศิลป์ไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

398. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ชาวศิลปศาสตร์ (L.A. Forum) "ดนตรี กวี ศิลป์)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

399. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

400. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

401. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูโบราณวัตถุวัดปากน้ำบุ่งสะพัง"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

402. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การจัดทำนามานุกรมธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนใน จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

403. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ชุมนุมเรื่องเล่าชาวไทยเชื้อสายจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

404. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ไหว้ครูดนตรีไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

405. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสืบค้นเพื่อคงอยู่ร่วมฟื้นฟูโบราณวัตถุภายในวัดปากน้ำ (บุ่งสะพัง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

406. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 21/2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

407. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 21/2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

408. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ประกวดสุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 56/2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

409. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ศาสนา ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1259/2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

410. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 21/2554 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำทะเบียนวัตถุ ซ่อมแซมและจัดแต่งวัตถุโยราณโครงการ "การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี(เพิ่มเติม) ในส่วนบรรณาธิการและจัดทำเอกสารหนังสือแนะนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

411. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการธรรมมงคล "พุทธมหาบารมี พระบรมสารีริกธาตุ 9 แผ่นดินสู่ปฐพีอีสาน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

412. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ศาสนา ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

413. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูเพื่อความคงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

414. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

415. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

416. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์21/2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

417. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ จ.อุบล (21/2554)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

418. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : ศาสนา ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในลุ่มน้ำโขง (คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1259/2554)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

419. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

420. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

421. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

422. ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร ศรีจองแสง ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเยือนชุมชนแห่เทียน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

423. ผู้รับผิดชอบ : อภินันท์ สงเคราะห์ ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : โครงการสืบค้นเพื่อคงอยู่ร่วมฟื้นฟูโบราณวัตถุภายในวัดปากน้ำ(บุ่งสะพัง)เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

424. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2554
ชื่อโครงการ : พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีและนาฏศิลป์ไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

425. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 39/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

426. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 58/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

427. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

428. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

429. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การประกวดการฟ้อนกลองตุ้มเมืองอุบล
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

430. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การเสวนาเรื่อง ผ้าแพรงาม ยามแห่เทียน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

431. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการจดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อำลา อาลัย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

432. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 767(2)/2552 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดทำเอกสารสืบเนื่องจากการจัดงานแสดงปะติมากรรมเทียนนานาชาติครั้งที่ 4 ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

433. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการทำนองลำวัฒนธรรมล้านช้าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

434. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ทำนองลำวัฒนธรรมล้านช้าง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

435. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สืบสานงานบุญ ฮีต 12 คอง 14 (งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

436. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 909/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานงานบุญฮีต12คอง14(ประเพณีแห่เมียนเข้าพรรษา)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

437. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งที่ 912/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดฟ้อนกลองตุ้มเมืองอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

438. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 11/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ อำเภอกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

439. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 47/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำทะเบียนวัตถุ ซ่อมแซมและจัดแต่งวัตถุโบราณ "โครงการฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

440. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 912/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดฟ้อนกลองตุ้มเมืองอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

441. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 912/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สืบสานงานบุญฮีต12 คอง14" (ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

442. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการวันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

443. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

444. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

445. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

446. ผู้รับผิดชอบ : ชมพูนุท ธารีเธียร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

447. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ บ้านกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี" (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

448. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

449. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

450. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สัปดาห์วิถีเทียน วิถีธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

451. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 8 "อีสานผ่านสื่อ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

452. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

453. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

454. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการวันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

455. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

456. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจและรวบรวมช่างสกุลพื้นถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

457. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

458. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

459. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

460. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 95/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ MSU Dance on Tour ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

461. ผู้รับผิดชอบ : บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการ "วันสุนทรภู่"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

462. ผู้รับผิดชอบ : ปริวรรต สมนึก ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

463. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ ตำบลกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

464. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ มุ่งสู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

465. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่1"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

466. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สำรวจ และรวบรวมช่างสกุลพื้นถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

467. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการจัดงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

468. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการ "ไหว้พระดีศรีอุบล"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

469. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

470. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการประกวดฟ้อนกลองตุ้มเมืองอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

471. ผู้รับผิดชอบ : แพรวพรรณ หอกิจรุ่งเรือง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสืบสารงานบุญ ฮีต ๑๒ กอง ๑๔
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

472. ผู้รับผิดชอบ : ภัทร์ศินี แสนสำแดง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 606/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "สืบสานงานบุญ ฮีต 12 คอง 14 (ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา)"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

473. ผู้รับผิดชอบ : ภัทร์ศินี แสนสำแดง ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 912/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดฟ้อนกลองตุ้มเมืองอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

474. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ อำเภอกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

475. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการ "วันสุนทรภู่"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

476. ผู้รับผิดชอบ : มิตต ทรัพย์ผุด ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการ "วิถีเทียน วิถีธรรม"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

477. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำสารานุกรมและเว็บไซต์เมืองอุบล ภาคภาษาประเทศลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

478. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการชุมนุมเรื่องเล่าชาวไทยเชื้อสายจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉบับสองภาษาไทย-จีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

479. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการวันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

480. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การประกวดฟ้อนกลองตุ้มเมืองอุบล
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

481. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

482. ผู้รับผิดชอบ : เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สืบสานงานบุญ ฮีต 12 คอง 14
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

483. ผู้รับผิดชอบ : วรธนิก โพธิจักร ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

484. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กิจกรรม "วิถีเทียน วิถีธรรม" ในงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553 (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 11/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ บ้านกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

486. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดบ้านปากน้ำ บ้านกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี" (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 11/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันภาษาไทยแห่งชาติ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 49/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

488. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันสุนทรภู่ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 44/2553)
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

489. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ (คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 58/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

490. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : เป็นคณะกรรมการประจำกลุ่มวิชาคณะศิลปสาศตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

491. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์บ้านกุดลาด วัดปากน้ำ จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

492. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : กิจกรรม "วิถีเทียน วิถีธรรม" ในงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 (โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

493. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 47/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำทะเบียนวัตถุ ซ่อมแซมและจัดแต่งวัตถุโบราณโครงการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

494. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (11/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

495. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : วันสุนทรภู่ ประจำปี 2553 (44/2553)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

496. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการ วันสุนทรภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

497. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

498. ผู้รับผิดชอบ : สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวัฒนธรรม "อุบลวัฒนธรรมครั้งที่ 1" ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

499. ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ มั่นอาจ ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัมนาจิตใจ มุ่งสู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : การสร้างบทเรียนดนตรีจากวรรณกรรมท้องถิ่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

501. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2553
ชื่อโครงการ : แห่เทียนพรรษา 2553
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

502. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

503. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

504. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ" ตามคำสั่งคณะศิลปศาสตร์ที่ 96/2551 ตำแหน่งประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

505. ผู้รับผิดชอบ : กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมปฏิบัติการละครเพลงคนริมโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

506. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

507. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

508. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 48/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

509. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 127(2)/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณธกรรมการการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในงานประเพณีบุญผะเวส
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

510. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 595(2)/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

511. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

512. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 127(2)/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีบุญผะเวส ประจำปี 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

513. ผู้รับผิดชอบ : จันทิมา อังคพณิชกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

514. ผู้รับผิดชอบ : จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงฤศิลปะและวัฒนธรรม "พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิธีพุทธ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

515. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

516. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการปริวรรตเอกสารใบลานอีสาน: กรณีศึกษาภูมปัญญาท้องถิ่นอีสาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

517. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ปริวรรตเอกสารใบลานอีสาน: กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

518. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

519. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุศิลปวัฒนธรรม ในงานประเพณีบุญผะเวส ประจำปี2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

520. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

521. ผู้รับผิดชอบ : ดาวเรือง วิทยารัฐ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

522. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งคณะกรรมการบริการวิชาการ และทำนุบำรุศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

523. ผู้รับผิดชอบ : ตระการ ถนอมพันธ์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

524. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ" (ที่ 96/2551)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

525. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

526. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

527. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมปฏิบัติการละครเพลง "คนริมโขง" คำสั่งที่ 51/2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

528. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

529. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2 "เทศกาลและงานบุญอินโดจีน : การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม ประจำปี 2552"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

530. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

531. ผู้รับผิดชอบ : ประสิทธิ์ ปีปทุม ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเตียมพร้อมการเป็นบัณฑิต และปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 9
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

532. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมดานพัฒนาบริการเยือนชุมชน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

533. ผู้รับผิดชอบ : พัน พงษ์ผล ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมปฏิบัติการละครเพลง คนริมโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

534. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : 48/2552 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรธรรมโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

535. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

536. ผู้รับผิดชอบ : ภัทร์ศินี แสนสำแดง ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 51/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติการละครเพลง คนริมโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

537. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สารานุกรมและเวบไซต์เมืองอุบลฉบับภาษาประเทศลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

538. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 96/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ" ตำแหน่ง : กรรมการ ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตำแหน่ง : กรรมการ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

539. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

540. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

541. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในการย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

542. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : กรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่29(กันเกราเกมส์)ประเภทกีฬาลีลาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

543. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการฤดูร้อนสอนน้องว่ายน้ำรุ่นที่7 และรุ่นที่8
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

544. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เป็นกรรมการเตรียมความพร้อมแข่งขันกีฬาลีลาศในกีฬาบุคลากรครั้งที่ 29
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

545. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เป็นที่ปรึกษาเพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาแอโรบิก แด๊นซ์สำหรัตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬาบุคลากรครั้งที่29
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

546. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 96/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

547. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการเทศกาลและงานบุญกลุ่มประเทศอินโดจีน: การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

548. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : เทศกาลและงานบุญกลุ่มประเทศอินโดจีน: การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

549. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมปฏิบัติการละครเพลง คนริมโขง
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

550. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

551. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

552. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 7
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

553. ผู้รับผิดชอบ : เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการวันไหว้ครู 2552
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

554. ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ มั่นอาจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ" คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 96/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม"พัฒนาจิตและชีวิตด้วยวิถีพุทธ"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

555. ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ มั่นอาจ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : โครงการนิทรรศการและการประชุมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 "เทศกาลและงานบุญอินโดจีน: การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม" หนังสือราชการที่ ศธ 0529.1.4/2786
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

556. ผู้รับผิดชอบ : อนันท์ธนา เมธานนท์ ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ชุมชนชาวคริสต์ฯ
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

557. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : ละครเพลง คนริมโขง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

558. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2552
ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการละครเพลง คนริมโขง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

559. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษารวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้าน จ.อุบลราชธานี ในการย้อมสีผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

560. ผู้รับผิดชอบ : กิติพร โชประการ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำนานของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

561. ผู้รับผิดชอบ : กิติพร โชประการ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

562. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยอุบลราชธานีที่ 52/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

563. ผู้รับผิดชอบ : จิรายุ สินศิริ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการ 5 ธันวามหาราช เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่ 80 พรรษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

564. ผู้รับผิดชอบ : ชิดหทัย ปุยะติ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 33/2551 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

565. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 34/2551 โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

566. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

567. ผู้รับผิดชอบ : ทำนอง วงศ์พุทธ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง"วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

568. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : บทบันทึกเสียงลำจากลูกแม่มูน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

569. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

570. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "วรรณกรรมไทยพุทธศาสนาในบริบทสังคมร่วมสมัย"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

571. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การศึกษารวบรวมภูมิปัญาพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ในการย้อมสีผ้าฝายและผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

572. ผู้รับผิดชอบ : ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การจัดการแสดงแสง เสียง ในงานประเพณ๊เข้าพรรษา ปี 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

573. ผู้รับผิดชอบ : พิสิทธิ์ กอบบุญ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : วรรณกรรมไทยพุทธศาสนา:ลักษณะสำคัญและพันธกิจต่อสังคม
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

574. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การจัดทำสารานุกรมดนตรีไทยจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

575. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการสารานุกรมดนตรีไทยจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

576. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เปิดโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

577. ผู้รับผิดชอบ : ลำพูน มีภาพ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช เฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

578. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในการย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

579. ผู้รับผิดชอบ : วัชรี ศรีคำ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านในการย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ ในจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

580. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : แต่งตั้งกรรมการตรวจบนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

581. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : การสำรวจและรวบรวมเบื้องต้นเกี่ยกับตำนานของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

582. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

583. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : วันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

584. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : กรรมการจัดงาน 5 ธันวามหาราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

585. ผู้รับผิดชอบ : สรพจน์ เสวนคุณากร ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2551
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

586. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนงาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “การปริวรรตเอกสารโบราณอีสาน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ว่าด้วยเรื่องพระเวสสันดรชาดกฉบับภาษาเขมร กัณฑ์ชูชกและกัณฑ์มัทรี โดยใช้เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินปี 2549
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

587. ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ มั่นอาจ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการเปิดโลกภาษาและวัมนธรรมตะวันออก ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

588. ผู้รับผิดชอบ : อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการวันไหว้ครู
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

589. ผู้รับผิดชอบ : อารีย์ เรืองสุขสุด ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการเล่านิทานสองภาษา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

590. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : หมอลำ:สื่อพื้นบ้านอีสานเพื่อการพัฒนา
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

591. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

592. ผู้รับผิดชอบ : อินทิรา ซาฮีร์ ปีงบประมาณ : 2551
ชื่อโครงการ : เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

593. ผู้รับผิดชอบ : กมลวัฒน์ เล็กนาวา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

594. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

595. ผู้รับผิดชอบ : กรรณิการ์ สุพิชญ์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอักษรโบราณอีสาน
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

596. ผู้รับผิดชอบ : กิติพร โชประการ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำนานของแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอน้ำยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

597. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 35/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประกวดเรียงความและพานไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

598. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 36/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

599. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 37/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600. ผู้รับผิดชอบ : คำล่า มุสิกา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 49/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2550"
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

601. ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ แสงทอง ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

602. ผู้รับผิดชอบ : จักเรศ อิฐรัตน์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

603. ผู้รับผิดชอบ : จุฬาลักษณ์ กุคำอู ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

604. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการการปริวรรตเอกสารใบลานอีสาน : กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

605. ผู้รับผิดชอบ : ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

606. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : MSU Dance Concert on Tour
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

607. ผู้รับผิดชอบ : ณัฏยา ศรีศักดา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

608. ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 35/2550 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินโครงการวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

609. ผู้รับผิดชอบ : ทรงพล อินทเศียร ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2550 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

610. ผู้รับผิดชอบ : ทรงภพ ขุนมธุรส ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

611. ผู้รับผิดชอบ : ธัญพร บุตรแสน ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : 31/2550 กรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

612. ผู้รับผิดชอบ : ธัญพร บุตรแสน ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : 35/2550 กรรมการโครงการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประกวดเรียงความและพานไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

613. ผู้รับผิดชอบ : ธัญพร บุตรแสน ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : 36/2550 กรรมการดำเนินโครงการวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

614. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : บทบันทึกเสียงลำจากลุ่มน้ำมูน
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

615. ผู้รับผิดชอบ : ธีระพล อันมัย ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : หมอลำสื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

616. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการ MSU Dance Concert on Tour
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

617. ผู้รับผิดชอบ : นริศรา แสงเทียน ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : วันไหว้ครู
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

618. ผู้รับผิดชอบ : นวทิวา สีหานาม ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

619. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม"งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2550"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

620. ผู้รับผิดชอบ : นิโลบล นาคพลังกูล ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

621. ผู้รับผิดชอบ : พัชรี ธานี ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในจังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

622. ผู้รับผิดชอบ : เมชฌ สอดส่องกฤษ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำสารานุกรมสายสัมพันธ์ดนตรีไทยจีน งบประมาณทำนุฯปี 2550
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

623. ผู้รับผิดชอบ : วรรณภา ชำนาญกิจ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 5
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

624. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 35 / 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประกวดเรียงความและพานไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

625. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 36 / 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

626. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 37 / 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

627. ผู้รับผิดชอบ : วศิน โกมุท ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 49 / 2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2550"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

628. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

629. ผู้รับผิดชอบ : สมภพ โสพัฒน์ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : ดำเนินการเปิดซองสอบราคา
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

630. ผู้รับผิดชอบ : สมศรี ชัยวณิชยา ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : การรวบรวมตำนานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร โขงเจียมและน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

631. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

632. ผู้รับผิดชอบ : สมหมาย ชินนาค ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : นิทรรศการและประชุมวิชาการด้านลุ่มน้ำโขง
ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

633. ผู้รับผิดชอบ : สมาพร นนท์พละ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คณะกรรมการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2550
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

634. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2550" (คำสั่งที่ 49/2550)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

635. ผู้รับผิดชอบ : สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการสีสรรพ์วรรณศิลป์ (คำสั่งที่ 52/2550)
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

636. ผู้รับผิดชอบ : สารภี ขาวดี ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 "สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 5"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

637. ผู้รับผิดชอบ : หทัยรัตน์ มั่นอาจ ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ 49/2550 "งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2550"
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

638. ผู้รับผิดชอบ : อารีรัตน์ เรืองกำเนิด ปีงบประมาณ : 2550
ชื่อโครงการ : แห่เทียนพรรษา 50
ตำแหน่ง : กรรมการ  ประเภทโครงการ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม