หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
 
 
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์