หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม 
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา และประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
 
 
ผู้แทนคณาจารย์
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและแผน
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม
 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร