หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร