คณะผู้บริหาร  
 
 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
ผู้แทนคณาจารย์
 
 
 
 
ผู้แทนคณาจารย์
 
 
 
 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ