หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว