ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
 
 
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม และผู้แทนคณาจารย์
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
 
 
รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร


  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 
 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว